آیا آب بیش از حد است؟ : تغذیه


مدام می شنوم: “آب بیشتر بنوش ، آب بیشتر بنوش”. من فقط وقتی تشنه هستم می نوشم ، اما مدام به من می گویند که باید بیشتر بنوشم.

اگر این واقعیت دارد ، پس دلیل علمی این است که چرا نمی توانم در زمان تشنگی فقط مشروب بخورم و چه توصیه هایی را باید به خودم یادآوری کنم که دائماً بنوشم؟

دیدگاهتان را بنویسید