آیا اورنیتین و آرژنین با افزایش قد ارتباط دارند؟ : تغذیه


سلام دوستان Reddit ، با نگاهی به برخی از گزارشات متوجه شدم که بین اورنیتین و افزایش سطح هورمون رشد ، مشابه آرژنین ، ارتباط وجود دارد.

آیا این موضوعی است که مورد توافق گسترده قرار گرفته است یا هنوز مورد بحث است؟

و آیا افزایش هورمون رشد منجر به افزایش رشد افرادی می شود که هنوز در سن بلوغ هستند؟

با تشکر!

دیدگاهتان را بنویسید