ما مراحل بهبود رابطه شما با غذا را آموزش می دهیم و به شما می آموزیم که چگونه روابط جدیدی ایجاد کنید که به شما امکان رشد پایدار و پایدار را می دهد.

شما می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه در انتخاب های غذایی خود تعادل بیشتری داشته باشید تا خود را از وسواس غذایی و رژیم غذایی رها کنید ، وزن متعادلی داشته باشید و رابطه مثبتی با غذا و بدن خود برقرار کنید.