رژیم غذایی قومی ، نژادی و ایده آل. : تغذیه


من فکر کردم و فکر کردم که هنگام تلاش برای تعیین رژیم ایده آل خود ، باید به نژاد و قومیت خود نگاه کنید. غذا در محیط طبیعی شما بسیار مهم است ، مارسیل ها برای خوردن غذا در آب و هوای قطبی سازگار نیستند. به عنوان مثال ، به Inuit و ماهی نگاه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید