تأثیر روز / هفته تقلب بر ترکیب بدن: تغذیه


عواقب تقلب در روزها / هفته ها می تواند بر ترکیب بدن تأثیر بگذارد؟ از آنجا که من می دانم که کالری اضافی به عنوان چربی ذخیره می شود ، اما چگونه این کار پس از معرفی این مقدار اضافی پس از کسری ، چگونه کار می کند؟ آیا این درست است که سوخت و ساز بدن شما در حال افزایش است؟ یا افسانه بزرگی است؟ بابت هرگونه کمک سپاسگذارم.

دیدگاهتان را بنویسید