آیا گواهی ها و تمبرها ارزش یادآوری را دارند؟ : تغذیه


همه اسامی شما گواهینامه ها ، عناوین ، تمبرها و غیره هستند که ارزش جستجو و یا پرداخت حق بیمه را دارند. برای مثال غذاهای ارگانیک ، انسانی ، شرکتی ، کامل. شماره 1 من تخم مرغهای مرتعی است. هزینه جوجه برای کل روز. 🙂

دیدگاهتان را بنویسید