آیا کسی می تواند با نوشیدنی های مغذی مانند Enesure بدون غذای جامد زنده بماند و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن خود را تامین کند؟ آیا سطح ویتامین آنها در محدوده طبیعی باقی می ماند؟ آیا اطمینان (یا چیزی بسیار مشابه) همان چیزی است که به بیماران لاغر در بیمارستان می دهند؟ : تغذیه


آیا کسی می تواند با نوشیدنی های مغذی مانند Enesure بدون غذای جامد زنده بماند و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن خود را تامین کند؟ آیا سطح ویتامین آنها در محدوده طبیعی باقی می ماند؟ آیا اطمینان (یا چیزی بسیار مشابه) همان چیزی است که به بیماران لاغر در بیمارستان می دهند؟

دیدگاهتان را بنویسید