۵ وزیر در ردیف سوال و استیضاح / به دلیل بررسی بودجه، استیضاح صورت نگرفت.


عضو کمیته این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه در گفتگو همراه خود رویداد۲۴:

جبار کوش‌نژاد، عضو کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه اظهار داشت: نمایندگان سؤالات زیادی اجتناب کرده اند وزرای علوم، جهاد کشاورزی، صمت، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد دارند کدام ممکن است کار کردن ضعیفی داشته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر وزرا به ترتیب حرکت کنند، مجلس باید در سال جدید رویکرد شدید تری داشته باشید، یعنی باید دائماً سؤال تدریجی، هشدار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم بازجویی، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص تدریجی.

مسابقه شکارچی کوچک

مناسبت ۲۴ محمد آیتی: وعده های مالی مقامات روز {به روز} اصولاً تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا هیچ اتفاقی نمی افتد. طبق اصل رئیس جمهور، فقر از حداکثر به همان اندازه بالا سال ۱۴۰۰ شمسی تعمیر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ساعاتی تولید دیگری اجتناب کرده اند سال جاری به بالا می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلوم بود کدام ممکن است چنین وعده هایی مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی نبوده است. داده ها، اما علاوه بر این شعارهایی کدام ممکن است هیچ تاثیری ندارند. تأثیر بر اقامت افراد: تورم بالا همچنان مقاوم است، گشایش به سختی در اقتصاد تحمیل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر پایه کن نشده است. یکی اجتناب کرده اند مهمترین سوالاتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس پرسیده تبدیل می شود اینجا است کدام ممکن است مجلس یازدهم به همان اندازه چه حد اجتناب کرده اند وزرای مقامات مماشات می تدریجی؟ خواه یا نه این اخطار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری همچنان نظارت ممکن است؟ جبار کوشکی نژاد مشاور رشت در مجلس یازدهم معتقد است کدام ممکن است تحریک کردن سال ۱۴۰۱ برای وزرای مقامات سیزدهم فوق العاده تصمیم گیری کننده است. او به رویداد۲۴ می گوید: «مشکلات بخش کار اجتناب کرده اند جمله بیکاری، حقوق کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید… فوق العاده غول پیکر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در سال ۱۴۰۱ به این امتیازات اساسی معامله با شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع این امتیازات به همان اندازه حد زیادی به عهده شخصی افراد است. وزارت کار.”

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس تصریح می تدریجی: حرفه رئوس مطالب مشخصی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر شخص خاص مشابه وزیر برای تحمیل حرفه عدد خاصی را بگوید باید موضوع را به معنای واقعی کلمه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان مثال خاص تدریجی وگرنه اگر مثلاً وزیر کار می گوید همراه خود خوب میلیون می توان حرفه تحمیل کرد کدام ممکن است این اصل فوق العاده سرگرم کننده دار است. تحمیل حرفه در منطقه های مختلف اعداد مختلفی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دقیق اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام باید پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل از واقعی گفتن شود. الان می توان حرفه بودجه تری تحمیل کرد با این حال ۹ همراه خود خوب هر دو ۵ میلیون تومان. الان همراه خود ۲۰ هر دو ۳۰ میلیون تومان در قرض حسنا کار سختی پیدا تبدیل می شود.


اصولاً بیاموزید: همه وعده های غول پیکر مقامات / وعده های محقق نشده ۱۴۰۰ + جدول


مشاور رشت در {پاسخ به} اینکه اشخاص حقیقی غیرمتخصص زیادی در وزارتخانه ها به کار گرفته شدند، اظهار داشت: ترجیح می دهم با توجه به استفاده اشخاص حقیقی غیرمتخصص در وزارت کار در سال ۱۴۰۱ صحبت کنم چرا کدام ممکن است در نهایت سال بودجه اندیشه در مورد شد. موضوع مهم‌ترین موضوع مجلس بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اولویت با توجه به عزل وزرا وجود نداشت، به همین دلیل باید دید وزرا در ماه بلند مدت چه می‌کنند به همان اندازه بحث شدید‌تری داشته باشیم.

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است احتمال برکناری کدام وزیر در مقامات سیزدهم اصولاً است، اظهار داشت: در نظر گرفته شده می کنم اولین وزیری کدام ممکن است برکنار تبدیل می شود «وزیر علوم» است چرا کدام ممکن است ایشان مشکلات زیادی دارد.» ویژه به ویژه در زمینه انتصابات. الان پرس و جو وزرای جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر اقتصاد بیش از حد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها مدام در خطا هستند.

کوشچنژاد اظهار داشت: نمایندگان سوالات زیادی اجتناب کرده اند این وزرای کم کار کردن دارند. اگر وزرا به همین رویه حرکت کنند، مجلس باید در سال جدید رویکرد شدید تری داشته باشد، یعنی دائماً سؤال تدریجی، تذکر دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم سؤال، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص تدریجی. کار کردن مقامات در اداره اقتصاد گروه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایام عید فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تجزیه و تحلیل کار کردن آنها به این موضوع ردیابی خواهیم کرد.