۴۶ اقامتگاه بوم گردی میزبان مسافران نوروزی هستند


بر ایده تجربیات پذیرش درد; عبدالمالک شنب زاده اظهار داشت: در سال های فعلی بوم گردیمتنوع در مناطق مختلف تحمیل شدند.

وی اظهار داشت: بدست آوردن به نیازها بهبود ثابت گردشگری درهم آمدن است ویژه در بخش گردشگری کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایری است کدام ممکن است تعیین {این مهم} حائز اهمیت است. اقامتگاه های بوم گردی بهبود آن بر ایده الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارکان گردشگری است.

شنب زاده اظهار داشت: مناطق کشاورزی استان فرصتی برای آفرینش است فضاهای توریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توریستی {در این} راستا به طور قابل توجهی در روستاهای هدف گردشگری شاهد افزایش امکانات گردشگری کشاورزی هستیم.

وی شکسته نشده داد: بهبود گردشگری کشاورزی حمایت اجتناب کرده اند امکانات بوم گردی علاوه بر این احیای اقتصاد کشاورزی ممکن است در افزایش درآمد افراد نیز موقعیت بسزایی داشته باشد.

مهر