۳۰۱ زندانی جرایم غیر عمد در انتظار آزادی هستند


مدیرکل زندان های خوزستان اظهار داشت: ۳۰۱ زندانی جرایم غیر عمد در زندان ها موجود است کدام ممکن است برای آزادی آنها به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خواستن داریم.

بیگمن پروین در جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیر عمد
وی اظهار داشت: تامین ۴۰۰ میلیارد تومان به این انواع زندانی روندی درست مثل بدهی زودتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود ۱۰ به همان اندازه ۱۵ میلیارد تومان بتوانیم آنها را آزاد کنیم.301 زندانی جرایم غیر عمد در انتظار آزادی هستند

وی انواع خانمها زندانی جرایم غیرعمد را ۱۳ نفر ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ۶ نفر اجتناب کرده اند آنها حدود ۳ میلیارد تومان بدهکار هستند با این حال همراه خود مبلغ ناچیزی می توانیم ۷ نفر تولید دیگری را آزاد کنیم.

به قول پروین. همراه خود این رایزنی ها متهمان بیش اجتناب کرده اند عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیارد تومان مطالبه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تامین عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیارد تومان تولید دیگری، هفت زن زندانی جرائم غیرعمد در خوزستان آزاد می شدند.

مدیرکل زندان های خوزستان همراه خود خاص اینکه سال قبلی ۳۷۷ را مدیریت کردیم زندانی جرایم غیر عمدوی برای آزادی وی اجتناب کرده اند زندان همراه خود مساعدت های {انجام شده} یکپارچه داد: این اشخاص حقیقی بیش اجتناب کرده اند ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اینکه بتوانیم این مبلغ را صنوبر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی را آزاد کنیم، فرآیندی را در تذکر گرفتیم.

این مقام پاسخگو برای شبهات تخطی اجتناب کرده اند مطالبات شخصی را بیش اجتناب کرده اند ۲۳ میلیارد تومان تعیین مقدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود حدود ۱۱۸ میلیارد تومان همراه خود طی سطوح قانونی توانستیم تصمیم اعدام بگیریم در حالی کدام ممکن است ۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ میلیون تومان نیز مددجویان بوده اند. نقدینگی نیز همراه خود عالی میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ میلیون تومان اجتناب کرده اند صندوق بیمه تامین شد.

به قول پروین. ۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ میلیون تومان اجتناب کرده اند محل تسهیلات بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۶ میلیارد تومان اجتناب کرده اند کمک های از ما تامین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه آزادی ۳۷۷ زندانی جرایم غیرعمد فراهم شد.

وی اظهار داشت: زندانیان در شرایط کاری صددرصد شاغل، درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق هستند، با این حال هر چقدر هم کدام ممکن است خانه خوشایند باشد، اجتناب کرده اند خانوار، شوهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند در اطراف می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی به وجود می آید.