۱۴۰۱ « تولید ; با نام دانش بنیان، ایجاد شغلدر پیام نوروزی رئیس معظم انقلاب؛

حضرت آیت الله خامنه ای همراه خود تأکید بر اینکه ساخت سراسری راه برون سر خورد اجتناب کرده اند مشکلات مالی است، گفتند: ساخت جایگزین های شغلی، کاهش تورم، تحمیل رفاه نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اعتقاد به نفس را به در کنار دارد.

عقیق:رئیس معظم انقلاب اسلامی در پیامی تحریک کردن سال ۱۴۰۱ هجری شمسی را تبریک گفتند. نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام ولادت خورشید تابناک هستی حضرت بقیه خدا بهتر از (در موجود است دیگه) برای ملت ایران عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ملت های دلسوز همراه خود تبریک ویژه به خانوار معظم شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتگزاران. ملت سال جدید سال «ساخت» در جهان‌های مختلف آموزشی، بهداشتی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاومتی است. دانشمندان آن را «تحمیل حرفه» نامیدند.

قابل مقایسه با آیت الله خامنه ای در سال ۱۴۰۰ سال های تولید دیگری سالی دوقلوها آنها فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب ها را برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: انتخابات مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم ریاست جمهوری یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند فرازهای سال است. در گذشته اجتناب کرده اند این بود کدام ممکن است افراد همراه خود وجود خطر عظیم بیماری عروق کرونر در انتخابات نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جدیدی تشکیل دادند. بر مقدمه بنرهای حال خوب حکومت از ما همراه خود راه آهن کنار اجتناب کرده اند مقامات احترام است در گذشته اجتناب کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدها را در افراد خشمگین کرد.

او به طور قابل توجهی همراه خود کرونا مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع قربانیان را به میزان قابل توجهی کاهش داد تأثیر تهیه واکسن برای همه را به عبارت تولید دیگری اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ می نامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دقیق بالا عکس اجتناب کرده اند وقایع این سال آنها خاطرنشان کردند: در بخش های مختلف آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اجتناب کرده اند ساخت چندین نوع واکسن اصلی گرفته به همان اندازه پرتاب تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر کارهای بزرگی {انجام شده} است.

رئیس انقلاب اعتراف آمریکایی ها به شکست شرم آور خرس فشار بیشترین در برابر این ایران آن را اجتناب کرده اند تولید دیگری شیرینی های سال ۱۴۰۰ در جهان جهانی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: از دوام از ما هدف این پیروزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقعیت این هست ملت این ایران بود کدام ممکن است پیروز شد.
وی همراه خود تاکید بر پیام حوادث متعددی کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ در سایر عوامل جهان رخ داد، تاکید کرد: این حوادث راه درستی است. ملت ایران اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تکبر نماد دهید.

حضرت آیت الله خامنه ای «معیشیت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی» را تلخ ترین موضوع سال ۱۴۰۰ برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: مشکلات مالی قابل معامله با است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع باید برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توجه انتظاری برای رفع آن معامله با شود. مدفوع معقول نیست، با این حال امیدواریم در سال جدیدی کدام ممکن است به سال اول قرن پانزدهم هجری می رسد، برخی اجتناب کرده اند آنها ناپدید شوند.

وی در شکسته نشده هدف اجتناب کرده اند رئوس مطالب مانترا سال را جهت دهی به حرکت مسئولان تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در برخی اجتناب کرده اند سال ها همراه خود ملاحظه به مانترا سال نتایج خوبی حاصل شد. با این حال در برخی اجتناب کرده اند سال ها کمبودهایی وجود داشت.» در واقع در سال ۱۴۰۰ کدام ممکن است سال «ساخت؛ تدارکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها» است، کار خوبی {انجام شده} کدام ممکن است باید شکسته نشده یابد.

رئیس معظم انقلاب هدف کانون اصلی بر موضوع ساخت در سال های جدیدترین را تبیین کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: ساخت مهم رفع مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه بی نظیر رفتن اجتناب کرده اند معضلات مالی است ضمن اینکه انبساط مالی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش رفاه نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اعتقاد به نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت سراسری در گرو افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رواج اکسیری به تماس گرفتن ساخت سراسری است کدام ممکن است در سالهای جدیدترین آثار خوبی داشته است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: امسال هم بر بحث ساخت تاکید دارم در واقع لایه چهره جدید ساخت به معنای ساخت «اطلاعات محور» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تحمیل حرفه» است.

معمول است تفریق کردن توضیحات اطلاعات محور ساخت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های تجاری را برای حرکت رو به ورودی تحمیل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات همه نیازها مالی را دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: پس مانترا سال ۱۴۰۱ ساخت است. «اطلاعات‌محور، اشتغال‌زایی».

رئیس انقلاب حتما بنا به پیشنهاد سال در گذشته اجتناب کرده اند آنان کدام ممکن است به کارهای سطحی قابل مقایسه با گذاشتن شناسایی سال بر تابلوهای جاده ها هر دو اوج تجهیزات ها بسنده نکردند، گفتند: باور مانترا امسال نیازمند پوشش گذاری است با این حال بدون در نظر گرفتن کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده اصولاً باشد بیشتر است. .