۱۴ فوتی و ۵۸۴۱ بیمار جدید; دیگران عمار کرونا، ایران – قدس آنلاین | پاگاه نیوزدر رسانه ها وزارت بهدشت شبانه روز گذتتا ۵۸۴۱ بیمار کوید ۱۹ در کشور شنسای شدند و متاسفم برای زمانی که باز زمانی ۱۴ نفر جان خود را با شواهدی که او را در بیماریند از دستداد گرفتار کرد.

به گزارش قدس آنلاین با انتقال سفر شما به بهدشت در روز تا امروز (۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰۰) و بر اساس یک استاندارد تشخیصی قطعی، ۵۸۴۱ بیمار جدید مرطوب با کووید ۱۹ دی.

مجموع کوید بیماران ۱۹ درهم با ۷ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۱۵۹ نفر راسید است.

با عرض پوزش طول ۲۴ ساعت همینطور است، ۱۴ بیمار کوید ۱۹ جان خود راز داست داد و مجموع جان بختگان در بیماری ۱۳۸ هزار و ۲۴۰ نفر راسید دارد.

خوشبختانه تا کانون ۶ میلیون، ۷۴۷ هزار، ۷۰ نفراس پماران، بهبود یافته و یا از پمارستانها مجوز شدا و.

۳۴۲۸۸ نفراز بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش حی مرقبت حی وایبه بیمارستانها تحت نظر تصمیم درند.

۴۷ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۵۱۸ آزمایش تشخیص کووید-۱۹ به صورت شدید وجود دارد.

وضعیت کنونی ۱۴۸ شهرستان در وادیت قرموز، ۱۹۶ شهرستان در وطیعت نارنجی، ۱۰۱ شهرستان در وادت زرد و ۳ شهرستان در آبه قرار درند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/