یک خبرنگار در کردستان جان باخت
خانم گلاویاژ مرادی عصر در لحظه دوشنبه اول فروردین ماه پس اجتناب کرده اند سالها نبرد همراه خود بیشتر سرطان ها درگذشت.