یک بازیکن مسلمان آمریکایی در جریان مسابقه بسکتبال روزه خود را افطار می کند (فیلم)
کایری اروینگ، یکی اجتناب کرده اند بهتر از گیمرها NBA کدام ممکن است خوب سال پیش گفتن کرد مسلمان شده است، در یک واحد تفریحی بسکتبال افطار می تنبل.