یکشنبه در اکثر کشورهای اسلامی آغاز ماه مبارک رمضان استبه گزارش وسط در سراسر جهان نجوم؛

وسط در سراسر جهان نجوم در ادعا ای گفتن کرد: هلال در روز جمعه در اکثر کشورهای جهان اسلام قابل رویت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی تبدیل می شود یکشنبه اولین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان باشد.

عقیق: وسط در سراسر جهان نجوم مستقر در ابوظبی در ادعا ای گفتن کرد: اکثر ملت ها در روز جمعه اول آوریل هلال ماه مبارک رمضان را تفسیر می کنند. جهان اسلام».

{در این} ادعا آمده است: استفاده اجتناب کرده اند تلسکوپ برای رؤیت هلال در روز جمعه در اکثر عوامل جهان اسلام جدا از نیمه های کودک نوپا در غرب جهان اسلام غیرقابل دستیابی است.

این وسط گفتن کرد: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود رؤیت هلال در روز یکشنبه ۱۳ فروردین مطابق همراه خود ۱۲ فروردین در اکثر ملت ها اولین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان باشد.

{در این} ادعا آمده است: «در کشورهایی کدام ممکن است ماه مبارک رمضان را اجتناب کرده اند روز یکشنبه تحریک کردن می‌کنند، مردمان پس اجتناب کرده اند شب خورشید در روز شنبه متوجه هلال غول پیکر خواهند شد».