یاران انظمانی ابوالفضل العباس علیه السلام – قدس آنلاین | پاگاه نیوز


یاران انظمانی ابوالفضل العباس علیه السلام – قدس آنلاین | پیج نیوز – تحلیل<br />
۱- هوا داغ و تاب در بود ریغایی صحرا زیر تابش مستقیم آفتاب به گل الله های آچ شبیه بودند. حرمیان آب را
بور اردوغه حسین (علیه السلام) بسته بودند چونگی امان از مردان و زنان و کدکان رابوده بود، قوت او طاق شدا بود. ابوالفضل العباس (علیه السلام)، سپهسالار امام حسین (علیه السلام)، رفتها بود تا فرات را بشکند و با ابی که میوارد چنگان را سراپ کیند محاصره کردند. عباس که هموردی در سپه شرک ندشت، صف محاصره کناندگان فرات را شکافت و بور کارانا آن تا مشقه را پور کند. فرزند علی (علیه السلام) به صورت آکورد به عنوان تغییر میسوخ، ماشته به عنوان اپلیکیشن با گرفت و با رنگ مبارک نازدیک کرد اما عباس را چمچود؟ چارا آپ را نامیوشد؟ منظورت چیه؟ در کنار عباس! آیا غیر فعال است؟ شانس من لانه است، دزدها به اوردهاند و کیلی زود در میچود حمله می کنند!…
عباس اما، میشت ابی راکه به دهان مبارک نازدیک کردا بود، فرو رشت. Mashkaha ra pr az ap kurd and rahi erdoğah hussain shad. شان کرد؟ به قلم یاد حسین و یاران و کدکن چنهاش افتاده بود؟!… اما فرق شط مواج با خروشان فرات چیست مانند قطرهای از دریا بود یعنی هیچ نبود. ابوالفضل العباس سپهسالار سپه بود و سراپ شادانش بر تون و قدرش میافزد … اما تو چی؟ …
۲- زمستان سال ۱۳۵۷بد. دو یا سه ماه قبل از انقلاب ایران. کارکنان شرک نفت، حفاظت پس از کودتا و نظر پیشگیری و گرت نفت، دستگیری بود.
انکار کردی حضرت امام در نوفل لوچاتوی پاریس ایقامت دشتند و آروبا در آن سال با زمینستان سوختی روبرو بود. اقامتگاه امام به عطرفیان داند بخاری را خاموش کنند! پرصده بود چارا؟! دکتر پاسخ فرمودا باد; زمان من مردم ایران با کمبود و نفت روبهرو هستند و آنجا سوختی را به خاطر اسلام و انقلابی که مایکانند و ناموطنم محال گرم و دور سرمه برخوردار بشیم. ولی شمع، رهبر مردم، هستد و سلامت شمع، خواهرانش، دغدغه شان مذاب است. بید با سلامت بشید تا کاروان انقلاب توسط سلامت در مند … امام، اما نظیرفتح ویران شد.
۳- وقت من پاکت با غذا به نظر حضرت آقا اوردا و نزد ایشان گردند، نجاهی با آن کرد و نامه ای با مزبان فرموند که پاکت راز گلوی ایشان بردارد. مزبان با عکس انکه، پاکت غذا، نمطلوبی پنیر، مثلا مو و … حضور دار، با بیان یک تعجب، قدرت جویا را بالا بردم، خواستم و حضور یافتم آقا فرموده بود. کجا رفتی؟ سرا؟!
۴- و در آخر کجاست کلام نورانی به عنوان امام راحلمان – رضوان الله تعالی علیه که: «انهائی که در خانه های جلال است راحت و بیدرد آرمیده اند و خالی است چون غضب رنگا و. بدبختی این جانورسایی محرم سنها و تنازیح تنازید اینجاست که مردم پراچناگرفتح و نبید مسئولیت کلیدی تکه کنند را بر عهده دارند که رهبر آنگاه راه پدا کنند است که به نظر شما انقلابی است. شبیه فراوشند و حاصل همه ازدحام مالت ایران رابربد دهند.
۵- و امروزه، یاران آینزمنی ابوالفضل العباس و پیروان پاکبخته خمینی و خامنه ای نه جوست اندک و خمر نستند، بلکا سراسیر ایران اسلامی را با ریحا روحبخش به حضور خود خوشبوی کردند. مشکل اینجاست که در ولسوالی دادند چیزی به نام برخی وجود ندارد و وجود نادرند است، من با کار گروه شهداند مشکل دارم که در استان داد و که به وضوح قابل مشاهده است. دو کارگردان لایقی هستند.

منبع: kihan
رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/