یارانه معیشتی ۱۰ اسفند و آریز میچود – قدس آنلاین | پاگاه نیوز


به گزارش رسانه سازان، حدفمندزی، یارانها، پست و هشتمین فاز یاران مایشتی، سه شنبه، ۱۰ اسفند و آریز میچود.

به گزارش گذرش قدس آنلاین، عمید حاجتی از پردخت، مرحله آفت و هشتمین یارانه زندگی من، اکانت سربرستان خانوار، ساعت ۲۴ رز ساشنبا ۱۰ اسفد اخبار داد.

هدیه ویت: به منند دورا عالی پیشین، واریزی ها یارانا مایشتی به حساب خانواده عالی یک نفرا ۵۵ هزار تومان، خانوادا حی دو نفرا ۱۰۳ هزار تومان، خانوادا حی سنفارا ۱۳۸ خان هزارت خان هزار تومان و ناهار تومان ۲. ۲۰۵ هزار تومان است.

وی یادورشاد: ​​پاپاپرسان قست از دامنه پردخت مرحله وام یک میلیون تومانی کورونی در عین ماه، از حساب سرپرسستان خانوده کهین وام را را دریوت کردا، کسر خواست.

منبع: شوالیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/