گل محمدی: حق پرسپولیس چکت دور باربر صنعت نفت نبود – قدس آنلاین | پاگاه خبرتیم سرمربی فوتبال پرسپولیس تهران هدیه: باربار صنعت نفت موکایات زیاد دشتیم و حقمان بخت در باربار در تیم نبود.

به گذرش قدس آنلاین; یحیی گل محمدی یشنبه.

دشت را نشان می دهیم: امروز روز خوب، ما نمی خواهیم و حریف فقط، تو سایت جد من روی دروازه تیم چه دشت و همه تو روی دروازه شک می کنند که میوه راسند نیست.

سرابی پرسپولیس راست پاسخ تایمش را لقب کرد و هدیه : پرداخت در بازی را میبردم اما دو مهاجم آخر گلوله کار کرندند.

بیانیه گل محمدی کرد: طول یک فصل را بچرخانید توافق احتمالی کجاست؟

وی اوزود: ۹ هفت دیگیر پیش رو دارم و تلاش میکنم به قهرمانی پرسیم هار چند راه سوختی در پیش داریم.

پرسپولیس متعجب با اشاره به مشکلات مالی هدیه تیم کجاست: به مشکلات تیم فکر می کنم با شواهدی از مشکلات مالی فصل اول درگیر آن بودیم.

گفتیم کردی : بدقولیهای زیادی دیدیم و قراردادهای من مثل به نظر تیم افتاد و بانجاره بسته تیم نز کجاست با سند مشکلات مالی پاشگاه بود.

گل محمدی گفت: جریان بازی، بازی، سیستم پیروزی، تیم را، تغییر، دایم، والی، مدافع و دروازهبان منکر کار کردها، خوبی دشتند و شروع بازی گل بادی خوردیم و بعد از آن. گفتیم «نزدیم تا فشار راوندانی».

دشت را نشان می دهیم:

تیم فوتبال پرسپولیس تهران امروز هفتا وحش و لی خرس برابر میزپانچ صنعت نفت آبادان پا دو ژل شکست خورد.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/