گفتگونیوز » فتح بابی برای گشایش حصر؟ – محسن رهامی


دیروز خبری در خصوص ایجاد برخی گشایش‌ها در توسعه کلی حصر چاپ شده شد که تصویری آینه ای‌های فراوانی در فضای عمومی کشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد.بعد از همه به همان اندازه جایی که ممکن است شناخته شده به عنوان وکیل محصورین اطلاع دارم در جاری حاضر تنها، برخی محدودیت‌های حال در کوچه اختر، پایان گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌هایی که برای جلب رضایت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمدهای محصورین وجود داشت همچنان نیز یکپارچه دارد. به عبارت روشن‌تر، در مقابل برخی خبرسازی‌ها، تعمیر حصری صورت نگرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها محدودیت‌های کوچه برداشته شده به همان اندازه مشکل حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور همسایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان تعمیر شود.بعد از همه شاید بتوان این خبر را سرآغاز تصمیماتی دانست که در نهایت در نتیجه تعمیر حصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان کامل محدودیت‌ها شود. روندی که متاسفانه همراه خود تاخیرهای فراوانی در کنار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کندی پیش می‌رود به همان اندازه جایی که عمر «حصر» را به ۱۲سال رسانده است. پیش اجتناب کرده اند این شناخته شده به عنوان وکیل محصورین در سال ۹۶ درخواستی را برای تعمیر حصربه صورت حضوری خدمت مقام معظم رهبری مطرح کردم. ایشان بعد اجتناب کرده اند مرور کامل تقاضا‌ها، فرمودند که پاسخگویی به مجموعه این تقاضا‌ها در یک مونتاژ، امکان‌پذیر نخواهد بود. بعد از همه بنا بر این بود که حصر به تدریج پایان یابد، با این حال به صورت جداگانه زمان زیادی برای متعهد شدن این تصمیم صرف شده است. در آن برهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند مونتاژ جلب رضایت حضوری همراه خود مقام رهبری، درو کردن شخصی ممکن است این بود که محدودیت‌های اعمال شده علیه محصورین، حداکثر به همان اندازه پایان سال ۹۶ پایان پیدا می‌کند که این امر محقق نشد. بنابراین خبری که روز دوشنبه چاپ شده شد به معنای تعمیر محدودیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان حصر نیست.

در شرایط فعلی، وضعیت آقای کروبی، مربوط به شرایط مهندس میرحسین موسوی، در کنار همراه خود محدودیت‌هاست. یعنی اگر ایشان قصد دیدار یا ملاقاتی داشته باشند یا بخواهند جایی بروند در وهله نخست، باید به افسران امنیتی ادعا کنند. در مرحله بعد افسران باید تایید کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینند آیا صلاح است، ملاقاتی صورت بگیرد یا ۹؟ زمانی که این توسعه به سمع مهندس موسوی رسید، ایشان ادعا کردند: «ممکن است یا آزاد هستم که در آن صورت، خودم می‌دانم که صلاح است همراه خود چه کسی جلب رضایت کنم یا نکنم یا اینکه آزادی‌های قانونی را ندارم که در آن صورت دلیلی برای جلب رضایت همراه خود کسی نمی‌بینم.» تذکر ممکن است شناخته شده به عنوان وکیل محصورین این است همراه خود ملاحظه به اینکه دیگر زمینه‌هایی که باعث حصر شده بود، کاملا تعمیر شده است، دیگر دلیلی برای تداوم محدودیت‌ها {وجود ندارد}. قبلا به‌طور مکرر به سمع افسران رسانده‌ایم که اعتراض آقایان کروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسوی به انتخابات ۸۸ {بوده است}. موضوع انتخابات یاد شده، دیگر منتفی است. یعنی فاصله دهم ریاست‌جمهوری پایان گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فاصله‌های یازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازدهم نیز سپری شده است. در شرایطی که مقامات سیزدهم روی کار است، دلیلی برای یکپارچه محدودیت‌ها بافت نمی‌شود. اگر قرار بود، آقایان موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروبی بخواهند، پیگیر حقوق شخصی در انتخابات ۸۸ باشند، طی این مدت بیانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعیه می‌دادند. با این حال هم مهندس موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم آقای کروبی جستجو در افزایش استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وضعیت کشور هستند. اجتناب کرده اند زمانی که مقامات روحانی سکان هدایت ساختار اجرایی را به کف دست گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه‌های قانونی برای برگزاری انتخابات مجلس دهم ایجاد شد، تذکر آقایان موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروبی این بود که برای انبساط کشور باید به مقامات آقای روحانی کمک کرد. ضمن اینکه بر ایده دستور سوم قوانین اساسی، ایجاد هر نوع محدودیت در آزادی‌های شهروندی، احتیاج به حکم قضایی دارد. در شبیه به سال‌هایی که بحث حصر تحریک کردن شد به تجهیزات قضایی مراجعه کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستم به همان اندازه اگر حکمی صادر شده، ارایه کنند به همان اندازه دفاعیه را کنار هم قرار دادن کنیم.با این حال حکم قضایی ۹ علیه آقای کروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ علیه مهندس موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرشان صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ نشده بود. بر این ایده هر نوع محدودیت علیه ساکنان (محدودیت در سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید، سخنرانی، جلب رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید…) طبق نص صریح قوانین نیازمند حکم مراجع قضایی صالح است.با این حال محاکمه‌ای برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمی علیه این دوستان صادر نشده است.بنابراین یکپارچه این وضع هیچ توجیه قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرعی ندارد. اجتناب کرده اند سوی دیگر باید ملاحظه داشت، کشور در شرایط فعلی، نیازمند وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی است. خوشایند است تعمیر حصر انجام شود به همان اندازه مهندس موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای کروبی نیز بتوانند اجتناب کرده اند حقوق شهروندی شخصی بهره‌مند شوند. قطعا در شأن مهندس موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای کروبی نیست که برای یک جلب رضایت آسان، بخواهند درخواستی ارایه کنند به همان اندازه به یک افطاری یا جلب رضایت همراه خود دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقوام بروند.‌ای کاش خبر چاپ شده شده، فتح بابی باشد برای تعمیر کامل حصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام بستگی دارد حقوق قانونی محصورین… .