گفتگونیوز » بحران عدالت – احمد زید‌آبادی


اتحاد جماهیر شوروی برای بیش اجتناب کرده اند هفتاد سال منادی استقرار عدالت در سراسر جهان بود. حزب کمونیست حاکم بر آن کشور اعلام کردن می‌کرد که همراه خود لغو مالکیت خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار مرام اشتراکی، نظامِ برابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید داد را {در سراسر} خاک روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری‌های اقماری آن پیاده کرده است. بسیاری اجتناب کرده اند افراد بینوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنفکرانِ عدالت‌خواه {در سراسر} جهان همراه خود پذیرش این اعلام کردن، جز الگوبرداری اجتناب کرده اند نظام عادلانه سوسیالیستی شوروی برای جوامع شخصی، فکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکری در بالا نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اجتناب کرده اند فدا کردن جان شخصی نیز برای کمک به موفقیت اتحاد شوروی دریغ نمی‌کردند. نظام مساوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابری کشور شوراها با این حال در مقام حرکت بازو کمی اجتناب کرده اند دوزخ نداشت. به معنای واقعی کلمه هستند «عدالت»، دستاویز ایدئولوژیک سران حزب کمونیست شده بود به همان اندازه تحمل لوای آن، یکی اجتناب کرده اند بی‌رحم‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدادگرانه‌ترین رژیم‌های سیاسی تاریخ بشر را به افراد تحمل سلطه شخصی تحمیل کنند. فجایعی که به تماس گرفتن عدالت در دوران حیات اتحاد شوروی ویژه به ویژه در وسط زمامداری ژوزف استالین به شیوع پیوست، خارج اجتناب کرده اند حد تصور است. میلیون‌ها کولاک قتل‌عام شدند، میلیون‌ها انسان بی‌گناه در اردوگاه‌های کار اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمای استخوان‌سوز سیبری اجتناب کرده اند فشارِ بیگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرسنگی جان دادند. میلیون‌ها خانواده در آپارتمان‌های اشتراکی، نکبت‌بارترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه‌ترین تخصص‌های بشری را پایین بالا گذاشتند. ۱۰۰۰ نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمند اجتناب کرده اند ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترسِ نظارت دایمی پلیسِ مخفی، متواری، منزوی، مجنون یا وادار به خودکشی شدند. کار حتی به جایی کشید که تک‌تک رهبران کارآمد در انقلاب اکتبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای مرکزی اولیه حزب کمونیست، یک به یک دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاکمه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند اعتراف به کار ناکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار سرسپردگی به استالین در صحن جیب دادگاه‌های ساختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمایشی، به سمت جوخه اعدام قرار گرفتند. در بسیاری اسبابک ها حتی به زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک آنها نیز رحم نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قتل‌عام خانوار، عصر‌شان به کلی ریشه‌کن شد. چرا چنین بیدادگری انزجار‌انگیزی آن‌هم تحمل عنوان عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساوات صورت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری، به ابروی حامیان حزب کمونیست روسیه در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند آن کشور خمی هم نیاورد؟ به نظرم کلید مگویی در پایین این ماجرا {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام فاجعه به تعریف خطا کمونیسم روسی اجتناب کرده اند ایده عدالت باز می‌گردد.  عدالتِ مشخص شدهِ کمونیسم روسی، صرفا الغای مالکیت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراکی کردن دارایی‌ها به بهای سلطه مطلقه حزبی یکه‌تاز بر تمام مقدرات گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خصوصی افراد بود. این تعریف اجتناب کرده اند عدالت، ده‌ها میلیون‌ها انسان بی‌گناه را زیر چرخ‌های مهیب دولتی مخوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت‌خواه قربانی کرد، با بیرون آنکه فریادشان به گوش کسی برسد. این وقتی هستی است که عدالت مفهومی بسیار وسیع دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند، تمام زوایای زندگی جمعی بشر را در برمی‌گیرد. هر چند اجتناب کرده اند ابتدای تاریخ بشر تاکنون بر بالا تعریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجوه مختلف عدالت بین فلاسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمندان اختلاف تذکر وجود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعریف کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانعی اجتناب کرده اند آن مورد اجماع عقلا قرار نگرفته است، همراه خود این جاری، همه گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها، معنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصداق‌های مشخصی برای عدالت قائلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس آنها، کسب اطلاعات در مورد عادلانه یا ناعادلانه بودن روابط اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانینِ حاکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار زمامداران داوری می‌کنند. در بین شخصیت‌های ممتاز تاریخ، امام علی عدل را «یضعُ الاُمور مواضِعها» تعریف کرده است که معنی آن «قرار تکل هر چیزی بالاِ جای شخصی» است. ظاهرا امام به نوعی نظم طبیعی برای گروه بر ایده صلاحیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایستگی اشخاص حقیقی قائل بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت آن نظم را مترادف عدالت می‌دانسته است. به عبارت روشن‌تر، اگر هر بخش اجتناب کرده اند امور اداره گروه به سامان نباشد، اجتناب کرده اند مورد توجه قرار گرفت امام، پای عدالت در آن گروه حتما می‌لنگد.

به معنای واقعی کلمه هستند، عدالتِ لیاقت‌سالارانه مشخص شده امام علی بر مبنای مجموعِ سخنان او، رعایتِ حرمتِ جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیثیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه آزادی تک‌تک اشخاص حقیقی گروه را برای ادغام کردن می‌شود. بر این مبنا، در سطح نخست، اگر اشخاص حقیقی گروه به رغم لیاقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص‌شان، اجتناب کرده اند تصدی اداره امور گروه محروم شوند، مصداق بی‌عدالتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم است؛ شبیه به‌طورکه اگر اشخاص حقیقی ناشایست را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تخصص، مناصب را به عهده گیرند، خلاف عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عین بیدادگری به شمار می‌رود. در این دیدگاه، همچنین هرگونه تعرض به جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیثیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام تک تک اشخاص حقیقی گروه اجتناب کرده اند سوی حکومت یا دیگر اشخاص حقیقی نیز خلاف عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترادف ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدل تنها اجتناب کرده اند طریق رعایت حرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم ساکنان در تمام این زمینه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توزیعِ صادقانه امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت‌ِ عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد جایگزین برابر برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترقی عموم اشخاص حقیقی گروه، قابل دستیابی است. تردیدی نیست که این ایده اجتناب کرده اند عدالت در گروه ایران مغفول مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین شکلی مسخ‌شده اجتناب کرده اند نوعی عدالتِ مارکسی ویژه به ویژه در سال‌های اخیر تحمل عنوان «عدالت‌خواهی» مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترویج ‌شده به‌طوری‌که ایده موّسع عدالت را به برخی امور جزیی اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقاتی تقلیل داده است. این درک مضیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسخ‌شده اجتناب کرده اند عدالت، افزون برآنکه مانع رشد اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه عمومی گروه می‌شود، دستاویزی برای پنهان کردنِ زشت‌ترین جلوه‌های بی‌عدالتی تحمل شناسایی عدالت را نیز به بازو برخی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌ها داده است. متاسفانه در غیاب بحث آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمومی در باره ایده عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصادیق آن در درجه کشور، شبیه به درک ناتمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا اجتناب کرده اند عدالت، عملا در جاری سیطره بر بخشی اجتناب کرده اند گروه ویژه به ویژه در بین طیفی اجتناب کرده اند حامیان حکومت است. واقعیت این است که چنین درکی اجتناب کرده اند عدالت، جایی در دارایی ها اصیل دینی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار بر آن، علاوه بر این توسعه فزاینده بی‌عدالتی در گروه ایرانی، نهایتا به ریشه‌های اصلی شخصی بازگشت می‌کند. ریشه‌های اصلی این ایده اجتناب کرده اند عدالت، تفاسیرِ گوناگونِ ایدئولوژی مارکسی به ویژه اجتناب کرده اند نوع روسی . چنین فاجعه‌ای در سال ۵۴ در بین گروه‌های چریکی مسلمان رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو طب یعی تغییر در کشور ما را {به سمت}ِ مسیری پرمخاطره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار هزینه‌زا منحرف کرد. بدبختانه آن داستان به صورتی منحصر به فرد در جاری تکرار است.