گزینه جایگزین جو دوسر پخته: تغذیه


من اغلب موزهایی را می بینم که در دستور پخت جو دوسر استفاده می شود و می پرسیدم آیا میوه ها یا چیزهای دیگری وجود دارد که بتوانم آنها را در دستور غذا جایگزین کنم؟ من موز را دوست ندارم ، اما هرگز دستور تهیه جو دوسر پخته بدون موز را ندیده ام. اگر جایگزین شناخته شده ای وجود ندارد ، آیا طعم موز در دستور العمل های جو دوسر پخته بسیار مشهود است؟ اگر مواد دیگر طعم را سرکوب می کنند ، این برای من مشکلی نیست ، اما من فقط می پرسم که آیا کسی پیشنهادی دارد! حق شناسی!

دیدگاهتان را بنویسید