گزارش تصویری از دیدار شگفت انگیز شهرداری آستارا و شهرداری همدان


آرش جوهری: دیدار ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید a فوق العاده شهرداری آستارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری همدان کدام ممکن است به همان اندازه دقایق پایانی همراه خود شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق زیادی دنبال می شد همراه خود جذب می کند ۲ بر ۲ به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نیروی کار امتیازات را قطع کردند.

آرش جوهری: دیدار ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید a فوق العاده شهرداری آستارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری همدان کدام ممکن است به همان اندازه دقایق پایانی همراه خود شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق زیادی دنبال می شد همراه خود جذب می کند ۲ بر ۲ به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نیروی کار امتیازات را قطع کردند.

اشتراک گذاری