گروسی: خاطرات خوب در ایران دشتیم/بایانه مشترک گامهای عطای ما را ترسیم میکیند – قدس آنلاین | پاگاه خبرمدیر اگنس بین ملی انرژی آتامی، خاطرات خوبی را دار، ایران دشته و بایای مشترک با سازمان انرژی ایتی، ایران GAMEHAI، RA DA RA درباره پرسش های سفارش MEKAND.

به گذرش، قدس آنلاین، رافائل گروسی، کجا تقاضای را در بازگشت، از سفر، تهران، به، خبرگران، مطرح کرد کجاست.

مدیر اگنس در میان آخوندها، انرژی عطامی امروز (شنبه) با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه به عنوان شورمان در تهران، ددار کرد. نتیجه رایزنی‌های بود، پس تصویری از گارفای خود، سازمان انرژی اتمی ایران و آوان‌ها در میان آخوندها ساخت و بیانیه مشترک خود را دنبال کرد، مخصوصاً سرعت باخچیدین و تقویت همکاریها و سرعت مردم. اهل الله و اهل سوره.

گروسی گفت تا ماه زوین (خرداد) در انتظار در که یاک جمع فقهی حاکمان آراء دهاد.

بیانیه اینکه «مسائل سیاسی پادمانی راه حل نامیشد و نام کلمه کجاست» افزود: بهمین خاطر است درگیر روند پادمانی هستیم و بیانه امروز گواهی بر عین مطلب آس.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/