گرد و خاک اداره ها و بانک های خوزستان را تعطیل کرد
اداره کل هواشناسی خوزستان ورود توده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند اجتناب کرده اند ملت عراق اجتناب کرده اند عصر یکشنبه به همان اندازه اواخر وقت دوشنبه را پیش سوراخ بینی کرده است کدام ممکن است شامگاه یکشنبه کلیه امکانات اموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس تعطیل گفتن شدند.