کمتر از ۳۵ درصد برنامه کنترل کانون گرد و غبار در خوزستان اجرا شده است


مدیرکل دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری خوزستان ذکر شد: کمتر اجتناب کرده اند ۳۵ نسبت اجتناب کرده اند کل تعهد های پیش سوراخ بینی شده در ۷ کانون کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار خوزستان تاکنون به استفاده از رسیده است.

محمدتقی سجادی ذکر شد: طی ۵ سال قبلی ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هکتار این سیستم کشت {در این} امکانات {انجام شده} است.

وی دانستن درباره دلیل برای کندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم پیشرفت تعهد ها ذکر شد: پیش سوراخ بینی ما ۱۰ نوع عملیات است کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند آن کشاورزی، ۳۰ هزار هکتار مدیریت رواناب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۰ هزار هکتار احیا کردن گونه های محلی استفاده از شده است. بر.”

مدیرکل دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری خوزستان بخشی اجتناب کرده اند این سیستم های پیش سوراخ بینی شده {به دلیل} خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت دارایی ها آبی اعم اجتناب کرده اند هیدراتاسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزارع در ۴ سال بلند مدت عملیاتی تبدیل می شود.

این مقام پاسخگو برای ذکر شد: سال قبلی {به دلیل} خشکسالی دارایی ها آبی تامین نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر باعث تحمیل فشار در بخش‌هایی اجتناب کرده اند مزارع کدام ممکن است در سال‌های قبلی پایان دادن شده بود، شد.

به آگاه آقای سجادی در صورت شکسته نشده این الگو در سال ۱۴۰۱ ارزش های نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال تحمیل فشار در سایر نیمه های نهال موجود است.

مدیرکل دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری خوزستان ذکر شد: امیدواریم دارایی ها آبی می خواست دیر یا زود (فروردین به همان اندازه مهرماه) تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات برطرف شود.