کمبود روغن و افزایش نظارت بر بازار خوزستان


در آستانه عید فطر، نظارت‌ها بر بازار استان خوزستان مرتفع است، با این حال ضعیف روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی افراد را گلایه‌مند کرده است.

 مشاوره می‌شود انگیزه اصلی ضعیف روغن در استان، عدم تخصیص سهمیه روغن نپخته
در فروردین ماه به کارخانجات {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر در زمینه تهیه روغن
ضعیف موجود است کدام ممکن است همراه خود توافق‌های اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص سهمیه به استان، ساخت
روغن به روال روال شخصی باز می‌گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر رفع می‌شود.

در جاری حاضر
قیمت روغن هیچ تغییری نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه افزایش قیمتی در ارجاع به روغن
توسط تهیه کننده تخلف محسوب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این موضوع گزارش داده شود توسط
گروه جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه تجهیزات‌هایی کدام ممکن است در زمینه نظارت بر بازار اقلام
اساسی وظیفه دارند برای متخلفان پرونده تعزیراتی تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آن‌ها برخورد
می‌شود.

افراد اشیا تخلف را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.