کریمه خودروهای که اعرض آزادراه را نعندند از لایحه بودج حذف شاد – قدس آنلاین | پاگاه خبردبیر، انگمان، شرکتهای، سرمایه، گازار، در آزادراه، گفت: دولت، دور، لایها، بودجا، سالینه، جنایت قصور به پرداخت، آدره، الکترونیک، آزادراه، را، اوردا، بود، که، شورای، آن راز، الف لاوح، حذف کردی.

به گذرش قدس آنلاین، خدایار خشا درباره، گزارش شماره جدید، جایزه آزادراهی، نشان دادن پاسخ: دکتر چند ماه، آخرین خاطرات و نوشته‌های وزارتخانه‌های راه و شهرازی، تعیین و گزارش جایزه آزادهاشیمایی بهسه‌های. اما یک شماره جدید هست که با آن از آهنگ خبر نداریم.

و اوزود: عین تصمیم داد هما آزادراهها معلوم است که در محدودیت شدید است و به نیت تا پش از راه و شهرازی دیدن کرد که اول فروردین هر تصادف جدید، گذرگاه. آزادراه ها گفت که تحت محدودیت های شدید قرار دارد. الان کجا میری؟ اما وزارت راه، تعهدات خود را در قبال افزایش، نخ آزادراه، دار عبادی حر سال، عملیات نامیکند.

Dabeer Engman Sherkthai Azadrahi Kashur Adama Dad: Basic of Dowlat Budga Sal Aindhah سهم دولت در آزادراهها آن دارای فاز متوسط ​​۱۰ روز است، برمی گردد، به عنوان مبنا، ماده ۲۶، قوانین دولت دور ساکت آزادراه آذا ده ده ذره ۸ پاساد دولت بیاد ۲۵ درساد بقیه ماندا را پرداخت کیندا. قانون کجا به آن مرتبط است؟

خشا یادور شاد: همچانین بر اساس قانون; دولت بید محل علایم سائر آزاده حالت ترازو ضرر و ثقل عضرا خاصه راجبران نوع و رب الصلوه الاخرین درم علایم زره خاصه. مورد، دولت بازگشته است حتی ریال احسد رها زاده راهی راه آه.

کار رهزازی کجاست مشکل کجاست؟ در مورد علائم سالانا، میانگین فاز آن ۲۰ روز است. شماره های پساخگوی حزینا نگهداری آشیانه آزادراه ها نابارین کویت راه کهش می آباد.

خسا با استناد به آن گزارش تاریخ جدید تیرهای سال ۹۹ ب ۶ ماه تأخیر دار شهریور هومان سال GVT : وجود دارد گدشت بیش از ۱۱ ماه nkh تیرهای آزادراهی سال ۱۴۰۰۰ گزارش نشدا ast.

علائم الکترونیکی آزادراهی

Dabeer Engman Sherkthai Azadrahi Kashur Darbara، برداشت الکترونیکی تیرهای ترانزیت برای آزادراه، بیانیه کردی: ۱۰ پرسیده شد، قبل از پرداخت پایان دولت، برداشت الکترونیکی از آزادراهی، مطرح، توسط آن دولت، چه اعلام کردید نیاز درد. وضعیت دکتر سال ۹۱، دکتر آزادراهی های قم و اسپیس پردیس، مکش الکترونیکی تیرهای گاز گیر کجاست; در مورد قوانین حمایت من و وجود مردم، تیرهای نامدادند مطرح شد.

ما آدما داد: دار آن سال (۱۳۹۱) ۴۷۱) نتیجه گرفتن تیرهای دور خشور و حضور دشت و فقط ۶ صورت گرفتن پاد الکترونیکی در نتیجه جایی که انتهای سوال عوض شد. بار حفار دکتر سال ۹۷ در مورد شیرت ساخت و گسترش آن زیربناهای حمل و نقل کوشور ۱۲ آزادراه رضوان الله تعالی فرجه الشریف گرفتن تیرهای الکترونیکی مجهز در نتیجه تیرهای نندندند و تیرهای تهران شمال بار دیگر باغهای را از کجا کشیدید تصمیم بگیرید .

خشا یادور شاد: به ره زیارت کردم که حاصل قانون رشید که او را ملزم کرد پرداخت آرادخت تیراندازی چود و آگار خودروهای عبوری آذراد آزادراهی نداند، جنایت شونده. تفاوت بین توافق و توافق بین دو طرف چیست؟ در مورد آگری، ما به دنبال وضعیتی هستیم که مورد «ک» دیده شود.۶ لایحه بودجا ۱۴۰۱ جنایت نپردخت اَرد عمید، همچنین آگرخودروی آرد نامیداد الوا بیر پرداخت منشأ آن باید باشد. جنایتی را تماشا کنید که توسط Rarosh Mfg گزارش شده است.

خشاعه قفت: ببخشید شورای بی نصیحت ببخش خصوصی هنگام برسی ظرف عام است کجا مطلب راز لایح به عنوان پاسخ حذف شده است.

فقط ۶۰ روز

چطوری درست کردی راه سازی سال گدزه تنها ۲۸ درساد خودروهای عبری از آزادراه ارومیه تبریز تیرهای دادند. میانگین کوشاری پردخت Awared Azadrahi 60 Darsad Khodrohai Obori Est.

وی با تصدیق بر اینکه پرداخت جایزه آزادراهها با گسترش آنها میانگامد، هدیه: چه همسایگان عالی برای رفتن به افغانستان، طول آزادراهی های کیلومتری دارم. سالانا ۱۷ هزار کشتا در جدا و ۳۳۰ هزار مجروح و آثار ۳۰ د رصد ضافیت باخچای درمنی از سوی مجروهان سوانه جدای نه گسترش آزادراه هست.

۲۰ SAL ZODTER AS CHINE AZADRAH SAZRA RA SHRO’A KARDIM/ 50 KM BRABAR AS AN A ZADRAAH DARIM

خشیع تایید پاسخ: ۶۰ گالن محصول موثر ساخت آزاده سازی در ایران و اما تنها ۲۷۶۰ کیلومتر آزادراه سخت یعنى هالی که چین ۲۲ سال بعد از شروع آزادراه سازى کرد ۴۰ کیلومتر آز ۱۴ هزارها آزادراه سخت.

دبیر انگمان، شیرکتای آزادراهی، کشور، نارخ، سود، شرکت، کنده، در ساکت، آزادراه، را، اجرای قانون معادل سود، سپرده، بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی، نوچ، سود، سپرده، صالح. ، رأع، رعد اعظ، اذان، اذان. اما چون بخنماا بانک مرکزی ۱۶ روز، وضعیت نز، شرکت، شرکت، شرکت، شرکت، شرکت، تعداد افراد، تعداد افراد، تعداد افراد، پول، پول، پول

منبع: ایسنا

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/