کرونا ۳۷ قربانی گرفت / ۲۲ استانداری بدون فوت یا با یک پا – قدس آنلاین | ایستگاه خبریوزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی ادعا کرد: طی ۲۴ ساعت قبلی ۳۷ نفر تولید دیگری در ملت بر تأثیر بیماری عروق کرونر جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۲ قلمرو ملت با بیرون فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک پا فوتی گزارش شده است.

به گزارش قدس اینترنت به نقل اجتناب کرده اند وسط {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی، اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه بلافاصله ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ بر مقدمه معیارهای تشخیصی باقی مانده، یک هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۷ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید-۱۹ در ملت ایجاد شد. کدام ممکن است ۳۲۶ نفر منتقل شدند انواع کل مبتلایان کووید ۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۱ نفر رسید.

در ۲۴ ساعت قبلی ۳۷ فرد مبتلا کووید۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۷ نفر رسید.

فوت ۱۹ فرد مبتلا در استان های کوجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، خراسان جنوبی، شهرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، لرستان، گلستان، قم، کردستان، یزد، ایلام، قزوین، سمنان، زنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در استان های آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستان گزارش شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، خراسان شمالی، مازندران، همدان، گیلان، مرکزی، هرمزگان، بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران بر تأثیر تاج گذاری جان باختند.

بر مقدمه ادعا وزارت بهداشت، تاکنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند. ۱۶۹۷ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تحمل مراقبت هستند.

تاکنون ۴۹۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۵ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.

تاکنون ۶۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲ نفر نوبت اول، ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۱ نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۲ هزار و هشت نفر نوبت سوم واکسن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کل واکسن های تزریق شده اکتسابی کرده اند. در ملت به ۱۴۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۱ دوز رسیده است. عصر قبلی ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۴ دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شد.

بر مقدمه فینال {به روز} رسانی ها، انواع شهرهای دارای وضعیت زرشکی اجتناب کرده اند ۲۴ به ۳۶ شهر مرتفع است. انواع شهرهای دارای وضعیت آب نیز از پنجاه شهر به ۵۸ شهر رسیده است. در جاری حاضر ۵۹ شهر نارنجی، ۲۹۵ شهر همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ شهر به رنگ آبی هستند.

وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی تایید کرد کدام ممکن است آمریکایی‌ها روز یکشنبه ۲۸ آذر در ایران به کرونا مبتلا شده‌اند.

محققان آفریقای جنوبی یک سویه جدید اجتناب کرده اند ویروس کرونا به تماس گرفتن B.1.1.529 را ایجاد کردند کدام ممکن است دارای جهش های متنوع است. گروه بهداشت جهانی این گونه جدید را درگیر کننده راه اندازی شد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین ترتیب الفبای یونانی آن را “آمیکرون” نامیده است.

کرونا به ۴ جهش ژنتیکی مضر برای ادغام کردن آلفا، بتا، گاما را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلتا آلوده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمیکرون فینال مدل جهش یافته ویروس است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/