کاهش ۹۰ درصدی بارندگی در ایران
رئیس پژوهشکده آب وزارت انرژی همراه خود خاص اینکه هوای این ملت نامساعد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه قبلی ۹۰ نسبت کاهش بارندگی داشته است، ذکر شد: