چیزی جز رد پا باقی نگذار! / امروز ؛ فرصتی برای گردشگری طبیعی پایدار


گروه صفحه بحث; نعیمه جاویدی: «گردشگری ایمن» یکی اجتناب کرده اند فینال تحولات صنعت علاقه است. بحث اینجا است کدام ممکن است بازدید باید به گونه ای این سیستم ریزی شود کدام ممکن است کمتر از درآمد مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بازدید را داشته باشد، با این حال همراه خود عالی شرط مهم؛ مسافران نباید کوچکترین اصلاح هر دو تأثیری بر محله میزبان تحمیل کنند. این با توجه به شخصیت نیز صدق می تدریجی. در حال حاضر کدام ممکن است می خواهیم به عرف هر سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف به شخصیت برویم، باید مراقب باشیم کدام ممکن است اصالت شخصیت را اصلاح ندهیم. تنها تغییری کدام ممکن است حق داریم انجام دهیم ترکیبی آوری زباله است. {در این} مطلب اجتناب کرده اند گردشگری ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام برای شما ممکن است نوشتیم.

*** ۱۳ بدر اجتناب کرده اند مکان به اینجا رسید؟

در دارایی ها تاریخی به روایات مقاوم مشابه با جشن بانو هر دو جشن «سید بدر» ردیابی نشده است. همراه خود این جاری، برخی دارایی ها آرم می دهد کدام ممکن است این عرف عجیب و غریب است. برخی دارایی ها نوشته اند کدام ممکن است روز پیروزی خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهه باران بر «ابوش» دیو خشکسالی است. در جای تولید دیگری مشاوره اند کدام ممکن است برای ایرانیان هر عالی اجتناب کرده اند ۱۲ روز نوروز تصویر یکی اجتناب کرده اند ۱۲ ماه سال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیزدهم آن پوست جابجایی اجتناب کرده اند خانه منظور از بین بردن بلا است. وزن دوازده ماه. در زمان حال در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب شناسایی خاصی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز ۱۳ بدر بود، با این حال پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب در تقویم به تماس گرفتن روز شخصیت نامگذاری شد.

*** بی تجربه در آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدفون در آلودگی

در بازتاب، ۱۳ ماه درست رفتار های خاص شخصی را داشتند. برخی اجتناب کرده اند این عرف ها مشابه با گره بی تجربه محافظت شده است با این حال برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند بین گذشت اند. در تحقیق گذشته تاریخی فاصله قاجار، این عرف ها ممکن است بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل ورود تر باشد، به همان اندازه جایی کدام ممکن است درباریان همراه خود وجود حیاط پشتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاخ ها، به قلمرو خوش آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای پوست شهر رفتند به همان اندازه از بین بردن پریشانی سیزدهم.

بیشتر است گذشتگان به یاد داشته باشند کدام ممکن است غذای مخصوص در زمان حال معمولاً بسیاری از دنبه مشابه با دنبه، پلو، پیراشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه با آن بود. اجتناب کرده اند کاهو، لیمو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلوا برای تحمیل تعادل در شخصیت استفاده می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} وعده های غذایی فوق العاده ترجیح بود، از معتقد بودند در سال جدید می‌توانند کارها را انجام دهند. اشاره کردن شده است کدام ممکن است سیب بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنفش را به نیت شفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیک بختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای فراوان در آب می گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو {برای تقویت} آلودگی در پای درخت دفن می کردند. نکته جلب توجه در انداختن علف ها به موجود در آب اینجا است کدام ممکن است آن را تکه تکه می کنند به همان اندازه علف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لای به هم گره نخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر رودخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال مسدود نشود به همان اندازه سیل رخ ندهد. دایره نقالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعرخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصه گویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فال خوب و دنج بود. روز ترکیبی آوری پوشش گیاهی دارویی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران معمولاً گیاهانی مشابه با نعناع، ​​سکنجبین، آویشن، شنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را ترکیبی آوری می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا می گذاشتند.

*** آداب مهمانی را رعایت کنید

ما تمام امتحان شده شخصی را می کنیم به همان اندازه آیین های این آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی را محافظت کنیم. کشف کردن {در این} مورد ضروری است. نکاتی کدام ممکن است به ما {کمک می کند} ساعت ها همراه خود عزیزانمان در شخصیت بگذریم، ۹ تنها به آنها آسیب می رساند، اما علاوه بر این به دفاع کردن بیشتر اجتناب کرده اند آنها {کمک می کند}. در همین جا به تجزیه و تحلیل برخی اجتناب کرده اند اشیا گردآوری شده همراه خود کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی «رقیه حسینی» داده ها کشف منطقه گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت گردی می پردازیم کدام ممکن است در واقعً برخی اجتناب کرده اند آنها برای شما ممکن است تازگی ممکن است داشته باشد. حسینی ذکر شد: برای گردشگری ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه کدام ممکن است گردشگری با بیرون آسیب به میزبان است باید به حداقل یک موضوع ملاحظه شدید داشته باشیم. ما در مهمانی ها غیرعادی حرکت نمی کنیم. ما به آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرمت خانه میزبان احترام می گذاریم. ما به شخصی اجازه نمی دهیم کدام ممکن است به او بگوییم چه کاری انجام دهد، چه چیزی بیاورد، چگونه حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. {به طور خلاصه}، ما در داخل آن حرکت می کنیم. همین امر با توجه به گردشگری ویژه به ویژه شخصیت گردی نیز صدق می تدریجی. ما حق نداریم شخصیت را اصلاح دهیم».

*** جاده بنفش شخصیت را بشناسید

این شخصیت گردها به کلیات اکتفا نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مثال زدن مثال واضح تری برای ما می آورند. او اجتناب کرده اند اصلاحات کوچکی کدام ممکن است در شخصیت تحمیل می کنیم می گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده نمی کنیم آسیبی به آن است وارد شود، با این حال می گوید: پناهگاه اقیانوس، رودخانه، جنگل، کوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات وحش جاده بنفش شخصیت است، نباید باشد. نزدیک کردن. منقل‌سوزی در نزدیکی محافظت طبیعی، حفر چاله‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ سنگ‌ها به سطوح تمیز. زهکشی، فرار شاخه‌های مرطوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک بوته ها، تحمیل پیاده‌روها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گودال‌ها برای ترکیبی‌آوری آب برای سرما نگه از گرفتن وعده های غذایی هر دو شنا کردن برای جوانان خردسال. قابل دستیابی است در نظر گرفته شده کنیم کدام ممکن است هیچ ضرری ندارد. شخصیت را کشف نشده خطر شدید مکان ها. هر گونه انحراف در مسیر درست جریان آب در صورت تداوم بارندگی ممکن است آسیب شدید وارد تدریجی.

*** موجودات خشمگین را بی خانمان نکنید

وی علاوه بر این همراه خود ردیابی به ایده ها جالبی با توجه به مراقبت اجتناب کرده اند لانه موجودات خشمگین ذکر شد: سنگ ها معمولا پناهگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوششی برای لانه حیوانات هستند، برخی اجتناب کرده اند حیوانات به بوی هیکل انسان ظریف هستند، به همین دلیل اگر لانه آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانشان این بو را توسل به کنند. هر دو همراه خود باقی مانده مدفوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضولات شسته شده مسدود می شوند، اجتناب کرده اند جای شخصی خارج می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور به جمع کردن لانه های جدید می شوند. به خاطر ظلم کفگیرها نیست، حیوان طبق شهود حرکت می تدریجی، این ما بودیم کدام ممکن است حریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت خشمگین ها را آشکار کردن کردیم، ما نباید به فرزندان حیوانات کف دست بزنیم.

*** مطمئنا، دانش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریز کنید!

حسینی ما را اجتناب کرده اند بی تدبیری در برخورد همراه خود پوشش گیاهی در شخصیت باز می دارد: «برخی در نظر گرفته شده می کنند حق دارند شاخه های خشکیده درخت را همراه خود متوجه شد برداشتن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنه آن را برای منقل برداشتن کنند!بعضی بوته ها در بهار دیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اواخر پاییز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما واقعاً نمی دانیم چرا این درخت خشک تبدیل می شود. بوته ها خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده قابل دستیابی است لانه باشند. برای پرندگان، خزندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات، پس همراه خود هشدار به آنها نزدیک شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را حساس کنید. می توان اجتناب کرده اند شاخه های خشک، شاخه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه درختانی مشابه با کاج استفاده کرد. برای منقل زدن حتما اجتناب کرده اند خانه عالی پیک نیک، سوخت مسافرتی هر دو زغال همراه خود شخصی بیاورید. خواه یا نه در نظر گرفته شده می کنید همه می خواهند در بوته ها بمیرند به همان اندازه وعده های غذایی بپزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چای مناسب کنند، به پوشش گیاهی آن قلمرو آسیب نخواهید دید؟ قطعاً می بینم.» ساده افراد محلی اجازه دارند اجتناب کرده اند دارایی ها همسایگان شخصی به صورت محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شده استفاده کنند.

*** سیل بهاری خارق العاده ما

ترفندهایی برای این شخصیت گردی برای مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری نیز قابل تامل است: «مکانی کدام ممکن است آلودگی خشک است را رها کنید. نزدیک حیوانات لانه نسازید. در مسیر درست صخره ها قرار نگیرید به همان اندازه در صورت بروز آسیبی ارائه می دهیم وارد نشود. تصادف اگر در جنگل هستید، باید جایی برای جریان هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفس بین بوته ها وجود داشته باشد. این امر مخصوصاً برای شب های بعدی ضروری است. بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای بیش از حد نکنید. برخی اجتناب کرده اند حیوانات به صدا ظریف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر گرسنه باشند قابل دستیابی است به آنها حمله کنند. هر دو ترسناک.همراه خود رودخانه شکاف خوبی داشته باشید.اگر باران به اینجا رسید شکاف را بیش از حد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه ها در بهار ناگهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور غیر منتظره طغیان شوند.به شخصی بیایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینید خدای نکرده در سیل هر دو نهر گیر کرده اید. در گذشته اجتناب کرده اند اینکه فرصتی پیش بیاید خیلی ضروری است کدام ممکن است ایده ها تخیلی شخصی را اجتناب کرده اند سیل رها کنیم «سیل بهاری ناگهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری است.» حسینی راهکارهای سرگرمی انگیز عکس را حاضر می دهد جلب توجه {برای حفظ} تنظیم زیست در شخصیت گردی کدام ممکن است شناسایی آن را بیاموزید. سریعتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر در در زمان حال

*** ایده ها جدید برای گردشگری خالص

– ترجیحاً اجتناب کرده اند محافظت طبیعی قلمرو برای تحمیل منقل سوزی هر دو مونتاژ سرپناه هر دو تأسیسات درمورد به محل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش استفاده نشود. زغال چوب را اجتناب کرده اند خانه بردارید. بهتر از راه برای منقل زدن پوسته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلاف های روی حیله و تزویر پسته، بادام، گردو، برگ های خشک ته دیگ، چوب های بستنی، به سختی نمد هر دو پشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخه های بریده بوته ها باغمان است. طمع به ذخایر خالص نداشته باشید.

– حتما منقل را پس اجتناب کرده اند استفاده خاموش کنید ۹ فینال دقایق حضورمان در شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به خانه. حداقل عالی ساعت در گذشته اجتناب کرده اند سرماخوردگی بودن منقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاموش شدن درست منقل مشخص شوید. ابتدا روی آن آب بریزید، سپس وقتی بخار خاکستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید بالا به اینجا رسید، احاطه محدوده را در آن نیمه آلودگی سرماخوردگی بریزید، ۹ آلودگی جدید، به همان اندازه اجتناب کرده اند گرمای بالقوه جلوگیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر منقل بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در باد به احاطه حرکت دهید، مخصوصاً در قلمرو احاطه شده توسط پوشش گیاهی

به هیچ وجه در شکاف سه متری بوته ها، چمنزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گیاهی منقل روشن نکنید، حتی وقتی در خاموش کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاموش کردن منقل استعداد داشته باشیم، از گرما ممکن است برای پوشش گیاهی خطرناک باشد.

گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی بنفش را به همان اندازه آخر عمر حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به مراکزی کدام ممکن است شهرداری تصمیم گیری می تدریجی عرضه دهید. به هیچ عنوان آن را در رودخانه رها نکنید. این ماهیان محلی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت تکثیر با بیرون حضور ماهیان نر را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است برای عجله غالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجم می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوسیستم را شبح می کنند.

– اگر همراه خود فنون باغبانی آشنایی دارید، می توانید برای سست شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور کمپوست آلودگی، گیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته ها میوه را همراه خود مقدار به سختی آلودگی برگ در نزدیکی محافظت طبیعی دفن کنید. به هیچ وجه سبزه را در شخصیت هر دو آب نگذارید. برگ هایی کدام ممکن است شخصیت بی تجربه دارند در صورت کپک زدن باعث گرمای کاذب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی محیطی می شوند. علف های باقی مانده در رودخانه نیز می توانند باعث انسداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیل در مسیرهای لایروبی شوند. سبزی ها را اگر موجود در آب می ریزیم باید تکه تکه کنیم با این حال بیشتر است این کار را نکنیم.

– همراه خود ماشین وارد فضای خاکی در شخصیت نشوید. همراه خود حداقل سرعت در شخصیت رانندگی کنید. اجتناب کرده اند نورهای روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوق های مکرر .

شخصیت زمانی میزبان ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم به سختی در خدمت او باشیم. در گذشته اجتناب کرده اند خروج اجتناب کرده اند خانه، حتماً مقداری کیسه پلاستیکی، دستکش پلاستیکی محکم، ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزاری برای برداشتن زباله اجتناب کرده اند روی پایین بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موجود در کیسه ببرید. تفکیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی آوری زباله. پلاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر قابل تجدید را در یک واحد کیسه قرار دهید، {زباله ها} را همراه خود هم مرطوب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {زباله ها} را در نایلون عکس خشک کنید. بیایید خودمان را به زباله هایمان بسنده نکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است در جستجوی زباله های خشک می گردیم، آن قلمرو را اجتناب کرده اند زباله پاک کنیم. کیسه ها را ببندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین سطل زباله ای کدام ممکن است می بینیم قرار دهید.

برخی دارایی ها اینترنتی ما را الهام بخش به کاشت نهال هر دو کاشت بذر برای پوشش اجتناب کرده اند تنظیم زیست می کنند. این روزی {مفید است} کدام ممکن است بدانیم این گونه برای پوشش گیاهی قلمرو بی گناه است. صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازگار همراه خود آن مخلوط کردن بذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهال اجتناب کرده اند «کاشت» مهمتر است از «دارا» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر بقای پوشش گیاهی تولید دیگری تأثیر می گذارد.

– بهار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق چیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی آوری پوشش گیاهی دارویی اجتناب کرده اند دشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چمنزار. افراد محلی هیچ طبیعی را اجتناب کرده اند اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساقه اش اساس کن نمی کنند. برای خرد کردن گیاه هر دو برگ ها را کنار می کنند هر دو ساقه را سه سانتی متر بهتر اجتناب کرده اند اساس می برند. ۹ تنها به شخصیت آسیبی نمی رساند، اما علاوه بر این البته است باعث تکثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور پوشش گیاهی در برخی گونه ها مشابه با نعناع، ​​نعناع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنگ تبدیل می شود. به هیچ وجه اساس پوشش گیاهی دارویی را برداشتن نکنید. هم گیاه اجتناب کرده اند بین سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم آلودگی سایش کشف شد.

– اگر کسی به تنظیم زیست آسیب می رساند، همراه خود لحن کسل کننده تنظیم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم شخصی را محافظت کنید. اگر قبول نکند هر دو متجاوز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از بحث همراه خود رژیم ۱۵۴۰ به نابودی آنها یکپارچه دهد. تصمیم بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سامانه معامله با به شکایات زیست محیطی گزارش دهید.

/ انتهای پیام/