چه کسانی از مذاکرات ایران و عربستان ناراحتند؟
جریان رسانه‌ای سلفی مهم‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده‌ترین منبر‌های رسانه‌ای را در اختیار دارد. این رسانه‌ها در چارچوب پوشش‌های مقامات‌های حامی شخصی، اجتناب کرده اند آن روی به پرداختن به چنین موضوعی روی خوش آرم نمی‌دهند کدام ممکن است در وهله اول گردانندگان آنها در رقبا سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ای همراه خود عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنباله‌های آن‌اند. به معنای واقعی کلمه هستند، آنها تمایلی به آینه خبر‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌های سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ عقب کشیدن دانستن درباره درمانی روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان ندارند