چه غذاهایی برای افزایش میل جنسی مناسب است؟ : تغذیه


این موضوع برای من نیز جالب است ، من غذاهای زیادی را با برچسب داروهای جنسی دیده ام ، همه آنها را امتحان کرده ام ، فقط برای اینکه ببینم آیا می توانم تفاوت را احساس کنم ، آیا چیزی احساس نکرده ام.

اگر برانگیخته شوم ، برانگیخته می شوم ، اگر نه ، خیر. از این نظر ، غذا روی من تأثیر نمی گذارد.

شاید فقط من هستم.

دیدگاهتان را بنویسید