چرا کودکان از زمان همه‌گیری کرونا کمتر صحبت می‌کنند؟گروه ایرنا اقامت – تحقیق جدید اجتناب کرده اند محققان بیمارستان «رود آیلند» را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد غیرانتفاعی LENA آرم می‌دهد، کودکانی کدام ممکن است در کل همه‌گیری کرونا به دنیا می آیند، به میزان قابل توجهی کمتر صدا سازی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رفتارهای کلامی نوبتی کدام ممکن است برای انبساط توانایی های زبانی مهم است، کمتر مشارکت می کنند.

«شان دیونی»، سرپرست آزمایشگاه تصویربرداری شیک کودک در وسط INSPIRE بیمارستان رود آیلند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۰ بیش اجتناب کرده اند هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فزرندانشان را در رود آیلند اشاره کرده اند.

محققان همزمان همراه خود انبساط کودکان، آزمایش‌های انبساط شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اسکن‌های مغزی انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه مواجهه کودکان همراه خود زبان را در اولین سال‌های اقامت‌شان تجزیه و تحلیل کردند. این محققان در کل همه‌گیری کرونا نیز تعیین مقدار‌های شخصی را یکپارچه دادند، با این حال دیونی اظهار داشت کدام ممکن است وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش برای عجله متوجه تغییری در کودکان مورد تحقیق شان شدند.

دیونی اظهار داشت: ما تعدادی از ماه پس اجتناب کرده اند همه‌گیری کرونا متوجه شدیم کدام ممکن است کودک‌ها در انجام نگاهی به‌های شناختی به سختی مشکل‌های غول پیکر‌تری دارند. به تذکر می‌رسید کدام ممکن است کودکان به سختی اصولاً اندازه می‌کشد به همان اندازه تعیین مقدار‌های شخصی را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالا آنگونه کدام ممکن است معمولا بیانیه کرده بودیم ملاحظه هر دو انجام خوبی نداشتند.

همراه خود تحویل داد عالی سال اجتناب کرده اند همه گیری کرونا، معمولی انجام شناختی کودکان ۳ ماهه به همان اندازه ۳ ساله کمترین میزان اجتناب کرده اند روزی بود کدام ممکن است محققان آغاز به مقیاس گیری آن در سال ۲۰۱۰ کردند.

برای جوانان نوپا ۱۶ ماهه هر دو کمتر، نمرات زبان بیانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافتی اجتناب کرده اند حدود ۹۰ امتیاز در ابعاد ۱۴۰ در سال ۲۰۲۰ به ۶۰ امتیاز در سال ۲۰۲۱ در تعیین مقدار های دوره ای توانایی های کلامی کاهش کشف شد. علاوه بر این این، داده‌های تصویربرداری عصبی آرم می‌دهد، نوزادانی کدام ممکن است در کل همه‌گیری به دنیا می‌آیند، در مقابل همراه خود نوزادانی کدام ممکن است در سال‌های در گذشته اجتناب کرده اند همه‌گیری به دنیا آمده‌اند، انبساط کندتری در ماده سفید، کانال‌های ارتباطی ذهن داشته‌اند.

وی اظهار داشت: اینطور نیست کدام ممکن است این انبساط ابتدا تنبل باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به آرامی} به حالت دوره ای باز گردد، اما علاوه بر این به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است این انبساط همراه خود تحویل داد زمان در جاری کاهش است؛ بدان معنا کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است تأثیر تجمعی کووید بر جو در جاری وخیم تر شدن است. به همین دلیل این موضوع هشدار دهنده است.

نبرد کمتر زبانی

تحقیقات دیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم تحقیقات به صورت جداگانه ای کدام ممکن است توسط محققان بنیاد LENA تکمیل شد، آرم می دهد کدام ممکن است این تأخیرهای رشدی احتمالا {به دلیل} نبرد کمتر زبانی تحمیل تبدیل می شود. ۳۰ سال پیش، روانشناسان کودک دانشکده کانزاس متوجه شدند کدام ممکن است انبساط زبانی کودکان به همان اندازه حد زیادی به افرادی تعیین می شود کدام ممکن است آنها را در گفتگوی غنی کسب اطلاعات در مورد جهان احاطه شخصی حاوی می کنند.

تحقیق عالی آنها، «تمایز های تکنیک داری» را میان دایره لغات کودکان به همان اندازه ۳ سالگی در خانوار های مرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایی کدام ممکن است تحمل محافظت های حمایتی رفاهی قرار دارند تخمین زد؛ این تحقیق آرم داد کدام ممکن است کودکان خانوار های مرفه به همان اندازه ۳ سالگی در ساعت بیش اجتناب کرده اند سه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم برابر کودکان خانوار های تحمل محافظت های حمایتی – رفاهی عبارت می شنوند. این موضوع شکافی را میان کودکان این ۲ خانوار با توجه به دایره لغات ۳۰ میلیون عبارت ای کدام ممکن است باید به همان اندازه زمان آغاز دانشگاه بدانند، تحمیل می تنبل.

بزرگسالان به کودکان کمک می‌کنند به همان اندازه توانایی‌های زبانی شخصی را همراه خود «نوبت‌گیری مکالمه‌ای» آسانسور کنند – به این صورت کدام ممکن است در {پاسخ به} صدای ناله هر دو گریه کودک همراه خود آنها صحبت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مکث می کنند به همان اندازه به کودک نوپا اجازه دهند کدام ممکن است به آنها پاسخ این است دهد. کفگیرها بیشتر اوقات اجتناب کرده اند مبادلاتی این چنینی برای {پاسخ به} نیازهای فرزندان شخصی هر دو الهام بخش پیگیری ها آنها استفاده می کنند.

سه سال در گذشته اجتناب کرده اند همه گیری کرونا، عالی کودک ۲ ساله در تحقیق رود آیلند منطقی۱۰۰-۱۴۰ عبارت در ساعت می شنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵-۵۰ مکالمه همراه خود بزرگسالان احاطه شخصی داشت. در برابر این، در سال های ۲۰۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۲۱، عالی کودک ۲ ساله حدود ۲۰ به همان اندازه ۷۰ عبارت در ساعت می شنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ به همان اندازه ۲۵ مکالمه در ساعت داشت.

دئونی علاوه بر این اکتسابی کدام ممکن است کودکان نوپا در کل همه‌گیری، بخش بیشتری اجتناب کرده اند وقت شخصی را صرف تماشای تلویزیون می‌کنند. این در حالی است کدام ممکن است آکادمی اطفال آمریکا استفاده اجتناب کرده اند رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون را برای جوانان زیر ۲ سال پیشنهاد نمی شود.

محققان گفتند: کدام ممکن است بیماری همه گیری کرونا خانوار ها را به گونه ای تحمل فشار قرار داده کدام ممکن است مشارکت آنها را همراه خود فرزندانشان کمتر کرده است. کفگیرها زنده تر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان نوپا بیشتر اوقات همراه خود خواهر هر دو برادر بهتر شخصی {در خانه} می مربوط به را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز انواع کودکانی کدام ممکن است در این سیستم های مناسب مراقبت روزانه همراه خود معلمانی کدام ممکن است برای مشارکت آنها ماهر اند، کمتر شده است.  علاوه بر این این، در متعدد اجتناب کرده اند اشیا، مدرسین فاصله های اول همراه خود هدف محدود کننده شیوع کرونا اجتناب کرده اند ماسک‌های صورت استفاده می‌کنند کدام ممکن است این موضوع دیدن عباراتی کدام ممکن است معلم صحبت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش دادن به این عبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ دادن آنها را برای کودک دشوارتر کرده است.