چرا روغن از طریق کارخانه به دست فروشندگان می رسد؟
یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف ایران ذکر شد: هر بار کدام ممکن است فروشندگان به نفت خواستن داشته باشند، همه نمایندگی ها محصولات شخصی را به آنها در دسترس بودن می کنند.