چرا درشت مغذی ها برای یک محصول بسیار بسته به جایی که شما نگاه می کنید متفاوت است؟ : تغذیه


به عنوان مثال ، با استفاده از بهترین نتایج هنگامی که به کربوهیدراتهای آجیل برزیل امتیاز دادم ، 12.27 گرم در هر 100 گرم در www.fatsecret.co.za ، 4.5 گرم در هر 100 گرم در www.foodnutritiontable.com و بسته خودم آجیل برزیل ، که دارای 3.1 است ، دریافت کردم. گرم در 100 گرم

من همین مشکل را با سایر ماکروها برای بسیاری از عناصر دیگر پیدا کردم. چرا اینطور است و به کدام منبع باید بیشتر اعتماد کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید