چرا بدهی خارجی ایران کاهش یافته است؟ کاهش بدهی خارجی؛ دستاورد یا هشدار؟ – اخبار تجارتچرا بدهی خارجی ایران کاهش یافته است؟ کاهش بدهی خارجی؛ دستاورد یا هشدار؟ – اخبار تجارت