پیش بینی می شود ۱۲۰ هزار تن گندم از مزارع دهلران برداشت شود.


علی غلمی سرپرست جهاد کشاورزی دهلران صبح در این زمان در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در ایلام گفت: در فصل زراعی جاری ۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۱ هکتار اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هکتار به کشت گندم اختصاص یافته است. . کشت کلزا.

وی به خشکسالی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود نزدیک به ۱۲۰ هزار تن گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ هزار تن کلزا اجتناب کرده اند مزارع شهرستان درو کردن شود.

جهاد کشاورزی سرپرست شهرستان دهلران همراه خود دقیق اینکه کار درو کردن توسط حدود ۳۰۰ کمباین محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر محلی انجام تبدیل می شود، اظهار داشت: کسب محصولات مذکور اجتناب کرده اند طریق ۱۲ وسط کسب انجام تبدیل می شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید