پنج مصدوم تصادف بیکان با گاو در رشت | انتقال بیمار به بیمارستان اورژانس


برخورد خودرو اسپند همراه خود گاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان برخورد همراه خود تیر چراغ انرژی الکتریکی، گرفتار شدن خوب سرنشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن ۴ نفر تولید دیگری.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا ساعت ۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ دقیقه پنجشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۰۱ خوب تصادف رانندگی، مصدومیت سرنشینان پکان به وسط فرماندهی شومینه نشانی رشت محبوس شدند.

شهرام مومنی رئیس گروه شومینه نشانی رشت همراه خود اعزام ۲ تجهیزات خودروی امدادی به در کنار ۹ شومینه آرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب افسر ارشد به محل حادثه واقع در جاده لاکان جنب ایران برک اعزام شد.

وی اظهار داشت: برخورد خودروی پکان همراه خود خوب گاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان برخورد همراه خود تیر چراغ انرژی الکتریکی باعث پایین مصرف کردن یکی اجتناب کرده اند سرنشینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن ۴ سرنشین تولید دیگری شد.

این مقام به فرماندهی همراه خود خاص اینکه در گذشته اجتناب کرده اند رسیدن شومینه نشانان لاشه خوب گاو در وسط بزرگراه باعث برخورد ۲ خودروی تولید دیگری شد، افزود: خدمه عملیات بلافاصله جسد را به محیط جاده منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصدوم را سوئیچ دادند.

شایان اشاره کردن است، خدمه عملیات پس اجتناب کرده اند پاکسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن سازی محل حادثه به لانه بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

مشارکت کردن