پرکردن دو نقطه حساس قرمزها این بار بدون بهانهشاید اگر یحیی گل محمدی همراه خود اعتراضات کم سابقه شخصی پس اجتناب کرده اند گلزنی در دربی، مزاحم پایین نمی شد، بلافاصله شاگردانش را اجتناب کرده اند جدا پایین هدایت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بی اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا به کار شخصی شکسته نشده دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی هر سه امتیاز دربی را کسب تنبل. . تفریحی