پرواز تهران-ارومیه از نیمه راه برگشت
پرواز شماره ۳۴۰۷ مسیر تهران ارومیه  {به دلیل} نقص فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که محافظت جان مسافران اجتناب کرده اند نیمه راه برگشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون در فرودگاه مهرآباد توسط تکنسین های فنی در جاری تعمیر ضرر است.