پرسپولیس در پرونده استوکس محکوم شد


جیب دادگاه برتر بازی پرسپولیس را به صنوبر ۸۶ هزار دلار به مهاجم ایرلندی شخصی محکوم کرد.

پرسپولیس تهرانمناسبت ۲۴ پس اجتناب کرده اند محکومیت کمیته وضعیت فیفا علیه پرسپولیس در پرونده آنتونی استوکس، این تجهیزات گلف به جیب دادگاه حکمیت ورزشی اعتراض کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند کاهش یافته است شد. حالا جیب دادگاه برتر بازی رای داده است کدام ممکن است پرسپولیس باید حدود ۸۶ هزار دلار به استوکس بپردازد.

استوکس در زمان مدیریت انصاری شخص همراه خود قراردادی ۶ ماهه به خوب ارزش ۲۷۰ هزار دلار به پرسپولیس به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به زمان قراردادی ۱۵۰ هزار دلاری به او بسته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تعدادی از هفته با بیرون تاثیر فنی روی پرسپولیس راهی تهران شد. او سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری برنگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا قرمزها را محکوم می تدریجی کدام ممکن است بقیه قراردادش را بگیرند.