پذیرایی از مسافران نوروزی در ورودی های شهرستان به استانداری مرکزی


خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اراک ظهر در حال حاضر همراه خود حضور استاندار مرکزی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استانداری مرکزی، شهردار اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مسئولان در اولین روز اجتناب کرده اند روز جدید تحریک کردن شد. . کلی، مسافران در درگاه پذیرایی می شوند.
مدیرکل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استانداری مرکزی بر اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد تحمیل یادآوری خوش برای مسافران در بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان آنها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همه تجهیزات های اجرایی کنار هم قرار دادن حاضر شرکت ها خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح به مسافران هستند. ”
مصطفی مرزبان افزود: تجهیزات اجرایی شرکت ها بازدید استان مرکزی به همان اندازه ۱۵ فروردین کنار هم قرار دادن حاضر شرکت ها به مسافران به این استان است.

وی افزود: پیش بینی داریم در ایام نوروز نسبت به سال های قبلی مسافران بیشتری وارد شوند. بر این مقدمه امتحان شده باقی مانده ما حاضر شرکت ها جذاب به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب رضایت مسافران نوروزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانیم اقدامات مورد نیاز را برای رشد اقتصاد استان اجتناب کرده اند طریق گردشگری انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت ها بازدید استانداری مرکزی همراه خود برپایی ایستگاه های نوروزی در مبادی درگاه شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برپایی این سیستم های متنوع باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی در ایام تعطیل پذیرای بازدیدکنندگان نوروزی است.

پیش سوراخ بینی ۲۹۳۲۰ صندلی قطار سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت برای مسافران نوروزی در راه آهن، ۱۵ دانشکده در یک روز واحد زمانی در شهرستان ها برای اسکان مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن سازی ۱۰۷۳ ناوگان اتوبوس، استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مینی بوس برای جابجایی مسافران نوروزی در استان.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید