پایه پولی دولت سیزدهم ۴۲ درصد کاهش یافت – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


افزایش رقم اساس مالی در هفت ماهه اول مقامات سیزدهم نسبت به هفت ماهه پایانی مقامات در گذشته ۴۲ نسبت کاهش داشته است.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، در هفت ماهه پایانی مقامات دوازدهم اساس مالی ۱۰۹.۹ هزار میلیارد تومان افزایش کشف شد کدام ممکن است اصلی آن چاپ پول برای صنوبر قیمت های جاری مقامات بود کدام ممکن است در نتیجه افزایش نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم در گروه شد. .

همراه خود روی کار برخورد کردن مقامات جدید در اوایل مردادماه سال جاری، اجتناب کرده اند انبساط بی رویه اساس مالی جلوگیری شد به منظور که انجام مقامات آیت الله رئیسی در هفت ماهه نخست ۶۳.۴ هزار میلیارد تومان افزایش کشف شد. اجتناب کرده اند اساس مالی

بر این ایده، افزایش اساس مالی نسبت به هفت ماهه پایانی مقامات در گذشته ۴۲ نسبت کاهش کشف شد کدام ممکن است آثار شخصی را در مهار شتاب تورم نماد داد.

متداولانبساط ماهانه اساس مالی در هفت ماهه اول مقامات سیزدهم ۱.۶ نسبت بوده در حالی کدام ممکن است معمول انبساط ماهانه اساس مالی در هشت سال برای ریاست جمهوری یازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازدهم ۱.۸ نسبت {بوده است}.

تأمین: ارنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/