پاسخ پرستویی به سوال یک معترض درباره آبان ۹۸
پرستویی اظهار داشت: ممکن است در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان رفتم همراه با افراد بودم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آدم‌ها هویت (شناسنامه) ندارند. ممکن است پرویز پرستویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول خادم را می‌شناسند، با این حال ۹ شناخته شده به عنوان اینکه ممکن است عالی بازیگر هستم، چون اصلا رادیو، تلویزیون ندارند.