وضعیت بازار خودرو دلیل کافی برای کنار گذاشتن فاطمی امین / ۸ سفارش خودرو از رئیس جمهور اجرایی نشده استوضعیت بازار خودرو دلیل کافی برای برکناری فاطمی امین است / ۸ حکم خودرو برای رئیس جمهور اجرایی نشد – تیگارت نیوز