وزیر کشور: سفری به مشکلات احتمالی – قدس آنلاین | ایستگاه خبریاحمد وحیدی اظهار داشت: در جاری حاضر هر شهروند ایرانی ممکن است همراه خود ویزای درگاه اجتناب کرده اند مرزهای زمینی برای تردد به عتبات عالیات استفاده تدریجی با این حال معافیت ویزا برخلاف وعده مقامات عراق ادامه دارد محقق نشده است.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، احمد واحدی وزیر ملت در محیط چهل و یکمین مونتاژ قرارگاه عملیاتی نبرد همراه خود کرونا کدام ممکن است همراه خود حضور نمایندگان تجهیزات ها در وزارت ملت برگزار شد، در {پاسخ به} سوالی خبرنگار کسب اطلاعات در مورد بازدید به عتبات عالیات اجتناب کرده اند مرزهای زمینی: خوب ایرانی ممکن است همراه خود اخذ ویزا اجتناب کرده اند صحرای مرزی برای بازدید به عتبات عالیات استفاده تدریجی با این حال معافیت ویزا برخلاف وعده مقامات عراق ادامه دارد محقق نشده است. .

وی در خصوص گفتن پذیرش مشروط مسافران اجتناب کرده اند سوی مقامات عراق برای بدست آمده واکسن های مورد تایید گروه بهداشت جهانی، اظهار داشت: انواع زیادی اجتناب کرده اند ایرانیان همین واکسن ها را بدست آمده کرده اند با این حال ادامه دارد این موضوع به صورت مناسب گفتن نشده است. به همان اندازه زمان پذیرش واکسن های ایرانی، مسئولان موضوع را پیگیری خواهند کرد.

تأمین: تسنیم

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/