وزیر کشور: از طالبان می‌خواهیم که نیرو‌های مرزی خود را توجیه کند
وی اضافه کرد: درخواست شده است ما اجتناب کرده اند طالبان در کابل اینجا است کدام ممکن است نیروهای شخصی را توجیه تدریجی این امتیازات ظریف است. در صورت وجود آنها ابهامی دارند همراه خود مرزبانی و نیروهای مسلح ما صحبت کنند به همان اندازه ابهامات تعمیر شود.