وزرای اقتصاد، صمت و کار در معرض خطر استیضاح/دولت در بحث اداره کشور خوب عمل نکرده استمعاون رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نمایندگان در ذکر شد و گو همراه خود حدیث ۲۴:

معاون رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ذکر شد: وزرایی کدام ممکن است مأموریتشان مرتبط همراه خود اقتصاد است مربوط به وزیر اقتصاد، صمت و معامله، مشمول پاسخگویی هستند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری می توان وزیر علوم را نیز به این فهرست اضافه کرد.

مناسبت ۲ محمد آیتی: همراه خود روی کار برخورد کردن مقامات سیزدهم پیش بینی می سر خورد کمترین زاویه را بین مقامات و مجلس ببینیم، هرچند کدام ممکن است نشانه ها مربوط به قبلی الگو امیدوارکننده ای را به ما آرم نمی دهند. چرا همراه خود وجود وضعیت نامناسب ملت به طور قابل توجهی در بخش اقتصاد، اجتناب کرده اند پاسخگویی قابل توجه نمایندگان به مقامات جلوگیری نکنیم و حداقل مربوط به برخورد همراه خود مقامات دوازدهم، مایه اولویت و سوال متعدد اجتناب کرده اند مردمان است. آقای کریم حسینی معاون رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نمایندگان و مشاور اهواز در مجلس یازدهم به این پرس و جو پاسخ دادند. او معتقد است کدام ممکن است صفات نسبت به قبلی بیشتر شده است و می توان به بلند مدت {امیدوار بود}. وی به رویداد۲۴ ذکر شد: اینکه برخی می گویند مقامات سیزدهم تاکنون کار خوبی نکرده است، باورپذیر نیست. بیش اجتناب کرده اند هشت ماه اندازه می کشد به همان اندازه به اقتصاد پرداخته شود و به ویژه به مؤلفه هایی کدام ممکن است افزایش ممکن است وضعیت مالی را افزایش بخشد، ظاهر شد تدریجی.

وی ذکر شد: مقامات در برخی اشیا خوشایند آغاز کرد. تورم داریم با این حال نسبت به قبلی اجتناب کرده اند پسرفت از حداکثر تورم جلوگیری شده است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، توقف اقتصاد ملت نتیجه مذاکرات نبود. کالا نفت اجتناب کرده اند زمان روی کار برخورد کردن مقامات سیزدهم مرتفع است. همراه خود این دلیل این را هم باید بگویم کدام ممکن است این اقدامات گرچه دیدنی مشکلی را رفع نمی شود و وضعیت مالی را افزایش نمی بخشد، با این حال می توان {امیدوار بود} کدام ممکن است مسیر یکپارچه پیدا تدریجی.


اصولاً بیاموزید: پاسخی به مردمان نداریم/ مقامات در سال ۱۴۰۱ هیچ بهانه ای {نمی تواند} بیاورد


یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای استانداری خوزستان ذکر شد: در ابتدا شخصی مقامات منصفانه سال مطالبه کرد به همان اندازه نتیجه کار شخصی را ملموس تدریجی با این حال این مطالبه به این معنا نیست کدام ممکن است مجلس ۴ ماه در دستش نگه دارد و بعد اجتناب کرده اند مقامات انتقاد تدریجی. در بحث مدیریت ملت خوشایند، در پایان و در پایان حرکت نکردید. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری بخشی اجتناب کرده اند بدنه حاکمیت ملت توسط دست از ما است کدام ممکن است در این زمان ملت را به در این زمان رسانده اند. متعاقباً اعتراض شخصی را {در این} زمینه نیز به مقامات گزارش دادیم.

حسینی همراه خود ردیابی به اینکه انواع سوالات و س toال کردن های بالقوه وزرای مقامات سیزدهم بیش از حد است، ذکر شد: وزرا منتظر پاسخگویی به سوالات مجلس هستند. ما این الگو را تایید نکردیم با این حال انجام {و رفتار} برخی وزرا به این رویکرد منجر شد. برخی اجتناب کرده اند سوالات و دغدغه های نمایندگان ماهیت جهان ای و جهان ای دارد. اگر برخی اجتناب کرده اند فرآیند های وزرا مناسب نشود و ظرف سه ۴ ماه بلند مدت نتوانند دغدغه نمایندگان مورد پرس و جو را برطرف کنند، قابل دستیابی است شاهد س toال کردن های متعددی باشیم.

معاون رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نمایندگان در {پاسخ به} اینکه وزرا کشف نشده خطر س toال کردن مجلس چه کسانی هستند؟ وی ذکر شد: وزرایی کدام ممکن است ماموریتشان مرتبط همراه خود اقتصاد است در معرض خطر عزل هستند مربوط به وزیر اقتصاد، صمت و معامله. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری می توان وزیر علوم را نیز به این فهرست اضافه کرد.