وام مسکن روستایی برای متقاضیان هنوز پرداخت نشده – قدس آنلاین | ایستگاه خبریخوب مقام به فرماندهی در امر مونتاژ و ساز مسکن اظهار داشت: عدم توافق متولیان امر در بخش مسکن اعم اجتناب کرده اند وزارت راه و شهرسازی، موسسه مالی مرکزی، گروه این سیستم و بودجه و نمایندگی سهامی مسکن باعث تحمیل خوب اتفاق نشد. اتفاقی کدام ممکن است می افتد ریال یکی اجتناب کرده اند تسهیلات مسکن کشاورزی است کدام ممکن است به افراد این مناطق می رسد.

خوب به فرماندهی مونتاژ و ساز مسکن به قدس وب مبتنی بر اظهار داشت: متأسفانه اجتناب کرده اند ابتدای مقامات تاکنون برای متقاضیانی کدام ممکن است واحد مسکونی ندارند، هیچ قیمت ای برای خوب فقره مسکن کشاورزی تیز کردن نشده است.

این مقام به فرماندهی در تشریح توضیحات عدم تیز کردن تسهیلات مسکن به افراد قالب نهضت سراسری مسکن اظهار داشت: عدم توافق متولیان این بخش اجتناب کرده اند جمله وزارت راه و شهرسازی، موسسه مالی مرکزی و گروه این سیستم و بودجه. امکانات. گروه و نهاد مسکن انقلاب اسلامی … ریال مسکن کشاورزی به محرومان این مناطق نمی رسد.

* سردرگمی نامزدها کشاورزی اجتناب کرده اند نهضت مسکن سراسری

وی همراه خود ردیابی به کار کردن دبیران بی نظیر نهضت سراسری مسکن اظهار داشت: خروجی ها نماد دهنده سردرگمی جویندگان نهضت سراسری مسکن به طور قابل توجهی در روستاهای ملت است و ادامه دارد سودآور به پیشبرد مونتاژ و ساز نشده اند. اجتناب کرده اند واحدهای مسکونی آنها.”

این به فرماندهی تاکید کرد: نهضت سراسری مسکن مهمترین وعده رئیس جمهور است و پیگیری این وعده به همان اندازه حصول نتیجه درهم آمدن است تشکیل شورای برتر مسکن حداقل هفته ای یکبار است. {در این} راستا مورد نیاز است وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن ملاحظه بیشتری به نتیجه گیری وعده رئیس جمهور با اشاره به مسکن داشته باشند.

در مقامات های قبلی در مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار اطلاعات آموز کشاورزی اجتناب کرده اند تسهیلات مونتاژ مسکن بهره مند شدند و این است تسهیلات با بیرون سرخ شدن شکل ج در اختیار آنها قرار گرفته است.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/