وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری پرداخت شد


  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اجتناب کرده اند تامین شهرت و صنوبر رهن عروسی
فرزندان بازنشستگان باقی مانده اجتناب کرده اند فاصله در گذشته خبر داد. 

 «حجت‌الله عبدالملکی» در حساب خصوصی شخصی در
توئیتر نوشت: برای اولین بار همه تقاضاهای رهن عروسی انباشت شده فاصله در گذشته
برای فرزندان ⁧‫بازنشستگان‬⁩ کشوری یکجا تامین شهرت و صنوبر شد. 

وی افزود: این موضوع پیش اجتناب کرده اند این به صورت قرعه‌کشی و در هرنوبت برای ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ نفر بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تکریم بازنشستگان گران اجتناب کرده اند
میل‌های ⁧‫وزارت_مردم‬⁩ است اگرچه به همان اندازه سطح جذاب شکاف داریم.